Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
90.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 08:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
11.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Erika Gavulová, PhD.
Telefón: +421 517081337
Email: erika.gavulova@psk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.po-kraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami
Referenčné číslo: PSK-2023-ID983-Zahranicne cesty
II.1.2) Hlavný kód CPV
60400000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa na základe čiastkových samostatných objednávok zabezpečovať pre objednávateľa služby súvisiace s leteckou prepravou zamestnancov objednávateľa a ním určených osôb a súvisiace služby pri zahraničných pracovných cestách do celého sveta, t. j. zabezpečovanie a doručovanie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategórii biznis trieda alebo ekonomická trieda na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa pre jeho zamestnancov, ako aj pre iné ním určené osoby a zabezpečovanie ubytovania a transferov z/na letiská v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami.
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 výzvy (t. j. Opis predmetu zákazky).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63510000-7
63515000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Bližšie nešpecifikované bude upresnené na základe čiastkových objednávok.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa na základe čiastkových samostatných objednávok zabezpečovať pre objednávateľa služby súvisiace s leteckou prepravou zamestnancov objednávateľa a ním určených osôb a súvisiace služby pri zahraničných pracovných cestách do celého sveta, t. j. zabezpečovanie a doručovanie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategórii biznis trieda alebo ekonomická trieda na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa pre jeho zamestnancov, ako aj pre iné ním určené osoby a zabezpečovanie ubytovania a transferov z/na letiská v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami.
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v nasledovných prílohách:
- Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk t. j. Opis predmetu zákazky;
- Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk, t. j. Návrh rámcovej dohody;
- Príloha č. 3 výzvy na predkladanie ponúk, t. j. Cena - návrh na plnenie kritérií.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: EŠIF projekty
II.2.14) Doplňujúce informácie
EŠIF projekty budú upresnené neskôr.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1) PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) A F) A DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F).
III.1.1) Doklad o oprávnení poskytovať službu
- výpis z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov
- uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.2) Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.3) Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami)
- Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 4 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača)
- Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa určenia uvedeného v rámci bodu A.IV.1.2) tejto výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Opis predmetu zákazky v nadväznosti na Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky, Prílohu č. 2 Návrh rámcovej dohody a Prílohu č. 3 Cena - návrh na plnenie kritérií, a to v rozsahu minimálnych požiadaviek označených spôsobom.
Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo náležitosti
ponuky, bude vylúčená z postupu verejného obstarávania.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcovej dohody – odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky: irelevantné
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne, elektronickou formou, prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO).
- IS EVO je dostupný bezplatne na adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk , voľba IS EVO. Na rovnakej adrese, voľba
Príručky, sú k dispozícii dokumentácia a videonávody.
- Pre umožnenie elektronickej komunikácie, resp. pre predloženie ponuky, je potrebné, aby záujemca/uchádzač vykonal nasledovné kroky:
1. vytvoriť a aktivovať účet na portáli ÚVO (Privátna zóna) a
2. vytvoriť a validovať hospodársky subjekt (ďalej len HS).
Pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre HS, za ktorý chce predložiť príslušnú žiadosť a aby daný HS bol OVERENÝ a AKTÍVNY. HS v stave Neoverený nemá možnosť predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť. Z uvedeného dôvodu je pri registrácii nového HS potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť k vybranej zákazke. Pre HS so schránkou na ÚPVS (www.slovensko.sk ) aktivovanou na doručovanie odporúčame vykonať registráciu nového HS aspoň 2 pracovné dni vopred. Pre HS, ktoré nemajú schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie sú validačné kódy odosielané poštou doporučene.
- V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih
odoslania daných informácií.

Verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou-veľkú prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk - prieskum trhu s určením predpokladanej hodnoty zákazky vyšším postupom zákazky s nízkou hodnotou - veľká, a to zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania. Ide teda o stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určenie ďalšieho postupu zadania zákazky, t. j. zákazky malého rozsahu (§ 1, ods. 15) alebo zákazky s nízkou hodnotou (§ 117).
Predpokladaná hodnota zákazky je orientačná, predstavuje len výšku rozpočtových nákladov verejného obstarávateľa na 3 roky (t. j. rozpočtový náklad 30 tis. EUR / rok, doba trvania rámcovej dohody je 36 mesiacov, t. j. 3 roky).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2023