Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
9.575.922,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 08:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.05.2023
  Dátum zverejnenia:
11.05.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hrahorčák
Telefón: +421 220292986
Email: hrehorcak.juraj@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti
Referenčné číslo: RVS/04/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262680-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcoviek a jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovaných stykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých v prevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiace činnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 575 922,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50220000-3
50225000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Koľaje a výhybky v sieti obstarávateľa v rámci celého územia Slovenskej republiky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných subpoložiek: (i) zváranie koľajníc elektrickým oblúkom (ručne), (ii) zváranie koľajníc aluminotermickým zvarom (trieda ocele R 260), (iii) zváranie koľajníc aluminotermickým zvarom (trieda ocele R 320Cr), (iv) zváranie koľajníc aluminotermickým zvarom (trieda ocele R 350HT), (v) zváranie koľajníc aluminotermickým zvarom (trieda ocele R 400HT), (vi) naváranie výhybkových súčastí s defektoskopickou kontrolou po navarení, (vii) zhotovenie A-LIS a A-MIS, (viii) defektoskopická kontrola pred navarením a (ix) údržba a oprava bezstykovej koľaje.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 575 922,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Opis obnovení: Z dôvodu nevyčerpania maximálneho finančného objemu sú zmluvné strany oprávnené účinnosť rámcovej dohody predĺžiť písomným dodatkom k rámcovej dohode za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, vrátane podmienok cenových, maximálne o 12 mesiacov, a to aj opakovane, pričom rámcová dohoda nesmie v súlade s § 99 ods. 2 ZVO presiahnuť dobu trvania 8 rokov.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 400 000,- EUR.
Spôsob zloženie zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
Platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch (najmä časť Obchodné podmienky).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.06.2023 08:50
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.06.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky a obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO.
(2) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 ZVO, a to ako superreverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).
(3) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
(4) Obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
(5) Obstarávateľ podľa § 10 ods. 4 ZVO obmedzuje účasť v tomto verejnom obstarávaní pre hospodárske subjekty so sídlom v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
(6) Obstarávateľ okrem iných prípadov neuzavrie rámcovú dohodu aj s hospodárskym subjektom, na ktorého sa uplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie.
(7) Akákoľvek komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.
(8) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.
(9) Toto verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.05.2023