Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

  Zadávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.05.2023
  Dátum zverejnenia:
11.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radka Poláková
Email: rpolakova@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mpsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
II.1.2) Hlavný kód CPV
24400000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup hnojív v rámci zabezpečenia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Financovaný z Fondu vzájomnej pomoci.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania budú skladové priestory úspešného uchádzača alokované na území Slovenskej republiky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup hnojív v rámci zabezpečenia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.
Predmet zákazky je definovaný zabezpečením výživy rastlín a prostredníctvom požiadaviek na kvalitu hnojív uvedených vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá (ďalej len vyhláška č. 577/2005 Z. z.), ktoré musia byť dodržané. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v časti C týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z Fondu vzájomnej pomoci.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný
obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak záujemca/ uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, pretože VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - www.oversi.gov.sk (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "SR"), ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tieto osoby sú vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V ostatných prípadoch je záujemca povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávani (ak záujemca/ uchádzač nepostupuje podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo sa neaplikuje § 152 zákona o verejnom obstarávaní).

VO uvádza, že nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na získanie výpisu z registra trestov, ak je uchádzačom/záujemcom právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom SR. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné, aby záujemca/ uchádzač predložil výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu vrátane úradného prekladu tohto výpisu z registra trestov resp. postupoval podľa § 32 ods. 4 alebo 5, § 39, prípadne § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní týkajúceho sa samotného záujemcu/ uchádzača (t.j. že záujemca/ uchádzač ako právnická osoba nebol odsúdený za niektorý z trestných činov vymenovaných v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), ak má záujemca/ uchádzač sídlo mimo územia SR.

Ak má záujemca/ uchádzač sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy ani na získanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač predloží min.:
- certifikát alebo iný ekvivalentný doklad, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov alebo označenie Hnojivo ES v súlade s čl. 3 nariadenia EP a R (ES) 2003/2003 o hnojivách alebo v súlade s čl.16 nariadenia EP a R (EÚ) 2019/1009 o produktoch na hnojenie.

V súlade s § 20 ods. 20 zákona o verejnom obstarávaní doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 11:00
Miesto: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa predkladajú prostredníctvom IS EVO, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctovom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určenýn spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri tomto verejnom obstarávaní postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, bude vyhodnocovať požiadavky na predmet a podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.
2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému EVO. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažnych podkladoch, musia byť v ponuke elektronicky predložené ako skeny originálov alebo úradne overenych kópií týchto dokladov alebo dokumentov pokiaľ nie je určené inak. Odporúčany formát naskenovanych dokladov alebo dokumentov je PDF. V prípade, ak sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej moci (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, uchádzač môže vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je tiež oprávneny použiť doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom a účinnom znení.
4. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
5. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu podpisu rámcovej dohody predložiť originál alebo úradne overenú kópiu listinne, certifkát v súlade s § 6 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (pre certifikované hnojivá) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá a nájomnú zmluvu alebo iný ekvivalentný doklad o zabezpečení vlastných skladovacích priestorov, kde bude uložený predmet zákazky.
6. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení Rámcovej dohody subdodávateľov, bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovany subdodávateľ spĺňa podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktory má subdodávateľ plniť.
7. Uchádzač/ záujemca môže preukazovať splnenie podmienok účasti JED - vyplnením globálneho údaju.
8. Verejné obstarávanie nie je zelené, neobstaráva inovácie a nie je zamerané na soc. aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.05.2023