Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.987.050,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.05.2023
  Dátum zverejnenia:
11.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Valentovičová
Telefón: +421 220462417
Email: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.Sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov – konzervované hotové jedlá
Referenčné číslo: VOB/195/2023-M_ORVO, číslo záznamu 45575/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
15897300-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov. Dodávateľ je povinný distribuovať potravinové balíčky v každom okrese Slovenskej republiky, pričom okresy Bratislava I - V sú ponímané ako 1 okres, rovnako aj okresy Košice I - IV vrátane Košice Okolie. Dodávateľ pripraví zoznam odberných miest balíčkov minimálne na úrovni okresov (podľa možnosti na úrovni obce, mesta, a v prípade okresov Bratislava a Košice mestskej časti). Obsah potravinového balíčka je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov Podrobná špecifikácia komponentov dodávky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 987 050,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15113000-3
15100000-9
15131000-5
15111100-0
60000000-8
63121100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sklady-odberné miesta určené dodávateľom, minim. 71 miest v rámci celej SR, v každom okrese SR: okresy Bratislava I-V sú ponímané ako 1 okres, rovnako aj okresy Košice I-IV vrátane Košice Okolie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov. Dodávateľ je povinný distribuovať potravinové balíčky v každom okrese Slovenskej republiky, pričom okresy Bratislava I - V sú ponímané ako 1 okres, rovnako aj okresy Košice I - IV vrátane Košice Okolie. Dodávateľ pripraví zoznam odberných miest balíčkov minimálne na úrovni okresov (podľa možnosti na úrovni obce, mesta, a v prípade okresov Bratislava a Košice mestskej časti). Obsah potravinového balíčka je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov Podrobná špecifikácia komponentov dodávky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 987 050,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 - 2020 (FEAD).
Číslo projektu alebo referenčné číslo: CCI 2014SK05FMOP001.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, objednávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom po schválení procesu verejného obstarávania, a schválení financovania predmetu zákazky riadiacim orgánom FEAD.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, pričom podľa ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú a uchádzač alebo záujemca ich ku dňu predloženia ponuky v ponuke identifikoval.
Vzor zoznamu dodávok tovaru tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov. Uchádzač v zozname uvedie názov odberateľa, názov zákazky, stručný opis plnenia zákazky, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný VO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. VO môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. dodávka a distribúcia potravín, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v kumulatívnej hodnote minimálne 500 000,00 EUR bez DPH.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

K bodu 2: Uchádzač predloží doklad, ktorým preukáže, že má zavedený HACCP systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP) s manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín, o vypracovaní a zavedení do praxe správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP, ako vyplýva zo zákona č. 152/1995 Z.z. aj Potravinárskeho kódexu SR pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu. Na preukázanie predmetnej podmienky účasti je možné predložiť aj ekvivalent uvedeného dokladu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje uzavrieť a počas trvania rámcovej dohody udržiavať poistnú zmluvu (zmluvy), ktorá zabezpečí poistenie na obdobie poskytovania dodávky v zmysle Časového harmonogramu na poistnú sumu, ktorá zodpovedá minimálnej výške 50 000 Eur (slovom päťdesiattisíc Eur). Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr v lehote 5 (päť) dní od uzavretia poistnej zmluvy (zmlúv), poskytnúť Objednávateľovi kópiu tejto poistnej zmluvy (zmlúv), ktorá zabezpečí poistenie činností Dodávateľa nevyhnutných na naplnenie predmetu rámcovej dohody.

2. Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody výkonovú záruku na plnenie rámcovej dohody vo výške 10 000 Eur na účet objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
Miesto: Miestom online sprístupnenia ponúk je webová adresa https://employment.eranet.sk/.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 52 ZVO verejné a v súlade s § 20 ods. 11 ZVO sa vykonáva online v systéme ERANET, a to sprístupnením ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ doručí zápisnicu z otvárania ponúk v zmysle § 52 ods. 3 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.MPSVR SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje cez komunikačný modul v systéme ERANET. Doručenie do tohto systému je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v systéme.
2.Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET, sa zaregistruje do systému na webovej adrese https://employment.eranet.sk/ alebo www.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadanú emailovú adresu zaslané prístupové heslo pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk.
3.Registrovaný uchádzač v systéme ERANET sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prihlasovacie meno a heslo, ktoré si nastavil pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému ERANET má uchádzač v časti Zverejnené zákazky neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať výlučne elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
4.Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 90 000,00 EUR. Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch (časť A.5, bod 15.).
6.Nadlimitná zákazka realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž)
7.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky presiahne finančný limit verejného obstarávateľa vyčlenený na daný predmet zákazky.
8.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
9.Verejný obstarávateľ upresňuje bod II.2.7) Oznámenia - Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: nakoľko formulár neumožňuje uviesť nasledovné znenie v uvedenom bode. Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky): od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody do 30. novembra 2023 alebo do vyčerpania maximálnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
10. V prípade neuzavretia rámcovej dohody do 31.07.2023 si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.05.2023