Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
137.730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
IČO: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Ježíšková
Telefón: +421 220297702
Email: jeziskova.olga@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Hlavná adresa(URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO, v tomto verejnom obstarávaní postupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD
Referenčné číslo: 32361/2023/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
71313400-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky "Modernizácia železničného uzla Bratislava - vetva VÝCHOD" je:
- vypracovanie a dodanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti (ďalej len "správa o hodnotení") podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") a predloženie správy o hodnotení spracovanej podľa zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu,
- vykonanie súvisiacej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov v rozsahu zahŕňajúcom činnosti týkajúce sa správy o hodnotení a jej pripomienkovania, verejného prerokovania, zabezpečenia vypracovania odborného posudku a zabezpečenia právoplatného záverečného stanoviska.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
137 730,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71311230-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky Modernizácia železničného uzla Bratislava vetva VÝCHOD je:
- vypracovanie a dodanie správy o hodnotení podľa zákona o posudzovaní vplyvov a predloženie správy o hodnotení spracovanej podľa zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu,
- vykonanie súvisiacej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov v rozsahu zahŕňajúcom činnosti týkajúce sa správy o hodnotení a jej pripomienkovania, verejného prerokovania, zabezpečenia vypracovania odborného posudku a zabezpečenia právoplatného záverečného stanoviska.
2. Vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
137 730,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 4 000,00 (štyri tisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
2) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. . Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Verejný obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať verejnému obstarávateľovi:
- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je
možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Uchádzač
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO.
Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 4. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 ZVO preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spôsobom podľa § 33 ods. 2 ZVO.
6. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného
rovnocenného dokumentu obsahujúceho verejným obstarávateľom požadované informácie.
7. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom, JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom, čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO. Podľa § 55 ods. 1 ZVO doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 4.1. Vyjadrenie banky (bánk), pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať informáciu, že za predchádzajúce dva roky od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania do datovania vyjadrenia:
- bežný účet uchádzača nebol v nepovolenom debete,
- bežný účet uchádzača nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
- v prípade splácania úveru dodržuje uchádzač splátkový kalendár.
Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak má uchádzač účty
a/alebo záväzky vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej z týchto bánk.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom, ktoré nesmie byť staršie ako 3
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie alebo ekvivalentný doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 9. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO. Preukáže ich predložením dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
10. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spôsobom podľa § 34 ods. 3 ZVO.
11. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR podľa platného kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
12. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom, čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO.
Podľa § 55 ods. 1 ZVO doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
13. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložením JED-u. V takom prípade vždy vyplní časti I. až III. a VI. JED-u. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť len oddiel v časti IV JED-u. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložením čestného vyhlásenia v zmysle § 114 ZVO. V takom prípade bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 9.1.§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Službami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania a dodania správy o hodnotení, zabezpečenia súvisiacej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov týkajúcej sa správy o hodnotení a jej pripomienkovania, verejného prerokovania, zabezpečenia vypracovania odborného posudku a jeho doručenia na príslušný orgán a zabezpečenia a dodania právoplatného záverečného stanoviska.
Vyžadujú sa nasledovné služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky:
- poskytnutie aspoň jednej služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
Požaduje sa predložiť zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky spracovaný podľa vzoru Formulár ,,A" tejto kapitoly. V tomto zozname bude uvedená zákazka/zmluva týkajúca sa poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukazujúca splnenie danej podmienky účasti, ako aj informácia, či je/nie je k príslušnej zákazke/zmluve uverejnená referencia v evidencii referencií vyhotovená verejným obstarávateľom/obstarávateľom podľa ZVO vrátane odkazu na uverejnenie tejto referencie v evidencii referencií. V prípade iných osôb sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO iba predložením zoznamu zmlúv.

9.2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
Požaduje sa predložiť zoznam osôb navrhovaných na plnenie Zmluvy podľa vzoru Formulár "B". K Formuláru "B" uchádzač priloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referenčný list (Formulár "B1").

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je prístupné iba uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Prístupnosťou otvárania ponúk pre uchádzačov sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
Otváranie ponúk sa vzhľadom na uvedené realizuje bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky sa postupuje v zmysle § 112 až § 116 ZVO.
2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO. Verejný
obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným
elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz ECB ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu NBS ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením JED podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO. V takom prípade uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED, v prípade predloženia čestného vyhlásenia bude čestné vyhlásenie obsahovo spĺňať skutočnosti podľa § 114 ods. 1 ZVO. Formulár JED je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka táto výzva na predkladanie ponúk. Formulár JED tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží doklady a dokumenty najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných
podkladov.
9) V bode II.2.7.) je uvedená doba 18 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
10)
Poskytnutie služieb sa bude zabezpečovať prostredníctvom tímu odborných pracovníkov zloženého z:
a) Odborný pracovník A
b) Odborný pracovník B
c) Odborný pracovník C
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať jeho technickú a odbornú spôsobilosť v rámci ponuky v rozsahu a spôsobom uvedeným v kapitole E. súťažných podkladov.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2023