Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru Divina, II. etapa

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
507.762,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva - orgán verejnej moci

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru Divina, II. etapa
Referenčné číslo: 2023/ZSK/06
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru v k.ú. Divina pre vybrané stavebné objekty:
SO 01 Oporný múr v ckm 2,480 2,500 kum vľavo na ceste III/2093
SO02 Oporný múr v ckm 2,520 2,930 kum vľavo na ceste III/2093
SO03 Oporný múr v ckm 3,250 3,273 kum vľavo na ceste III/2093
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
507 762,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262620-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Divina, cesta III/2093
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru v k.ú. Divina pre vybrané stavebné objekty:

SO 01 Oporný múr v ckm 2,480 2,500 kum vľavo na ceste III/2093
SO02 Oporný múr v ckm 2,520 2,930 kum vľavo na ceste III/2093
SO03 Oporný múr v ckm 3,250 3,273 kum vľavo na ceste III/2093
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
507 762,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Uvedené v bode II.2.14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z návratných zdrojov financovania spoločnosťou National Development Fund II., a. s., vo forme dlhodobého investičného úveru, poskytnutého verejnému obstarávateľovi na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja oprávnených nákladov investičných projektov v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020, resp. iných dotačných mechanizmov v možnej kombinácii s vlastnými prostriedkami verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu - podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- k bodu b): potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.
Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia, nemusí v ponuke potrebné predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní. K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
_ _ _

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).
Zoznam stavebných prác a referencie musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Viac o JED je uvedené v Súťažných podkladoch.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií o využití iných osôb je uvedených v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu A):
Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa bude považovať realizácia prác železobetónového oporného múru alebo železobetónového zárubného múru min. dĺžky 100 m, alebo realizáciu železobetónových opôr mostného objektu)

Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v objeme minimálne 500 tis. EUR bez DPH.

Predložený zoznam uskutočnených prác, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- názov zákazky /druh prác (stručný opis),
- zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
- lehotu výstavby,
- potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní prác podľa obchodných podmienok
- kontaktnú osobu s uvedením mena, tel. čísla, prípadne e-mailu, kde si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené informácie.
Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v Evidencii referencií. V takom prípade požaduje verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol link, resp. presne identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti.

K bodu B):
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Realizácia stavebných prác je podmienená oprávnením na činnosť súvisiacu s predmetom zákazky v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby 21 dopravné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla a súčasne preukáže, že táto osoba má minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe a minimálne 2 rokov praxe v rovnakej alebo podobnej funkcii pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby 21 dopravné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla,
- Profesijný životopis stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie,
- Vyhlásenie osoby zodpovednej za realizáciu zákazky stavbyvedúci, že bude zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby,
- Informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 11:30
Miesto: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom funkcionality informačného systému IS EVO, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikáciu s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli UVO a na e-mail používateľa.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom Elektronickej platformy, systému IS EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
3. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií a ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.05.2023