Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k.ú. Ružomberok - časť N. Hrboltová

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
807.398,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Ľuboslava Cibulková
Telefón: +421 415077237
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k.ú. Ružomberok - časť N. Hrboltová
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k.ú. Ružomberok- časť N. Hrboltová. Vplyvom sústredeného toku vody v daždivom období v exponovanom svahu nad železničnou traťou dochádza k erózii svahu a jeho častému splavovaniu. Na ceste dochádza k splavovaniu nespevnenej krajnice a deformáciám na zábradlí a telekomunikačných stĺpoch. Pri pokračovaní tejto erózie hrozí zosuv svahu aj s cestou III. triedy. Stavbou dôjde k spevneniu narušeného svahu. Oporné múry sú navrhnuté v km 1,400-1,437 a v km 1,473-1626 cesty III/2211.Účelom prác je stabilizácia porušeného úseku, kde pomocou ich podchytenia mikropilótami a následného vybudovania ž.b. vencov v úrovni cesty dôjde k vytvoreniu stabilnej opornej konštrukcie. Následne bude v sanovanom úseku uložená nová vozovka a zvodidlá.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
807 398,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, cesta III/2211 v k.ú. Ružomberok- časť Nová Hrboltová v km 1,400- 1,437 a v km 1,473- 1,626
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavebné práce na predmet zákazky v zmysle projektovej dokumentácie, príslušnej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvných podmienok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
807 398,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Uvedené nižšie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z návratných zdrojov financovania spoločnosťou National Development Fund II., a. s., vo forme dlhodobého investičného úveru, poskytnutého verejnému obstarávateľovi na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja oprávnených nákladov investičných projektov v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020, resp. iných dotačných mechanizmov v možnej kombinácii s vlastnými prostriedkami verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač musí predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy I súťažných podkladov. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), t.j. potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a doklady podľa § 32 ods. 2 písm. c), t.j. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
A) v zmysle § 34 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani a predlozit zoznam stavebných prác uskutočnených za predchadzajucich 5 rokov od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B)v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani: predlozit udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikacii osob urcenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A):
Zoznam sa musi tykat realizacie stavebnych prac rovnakeho alebo podobneho charakteru a rozsahu ako je predmet zakazky. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa bude považovať vybudovanie oporných múrov založených na mikropilótach a práce súvisiace so zabezpečením zastabilizovania cestného telesa.
Uchadzac preukaze, ze za uvedene obdobie 5 rokov spatne odo dna vyhlasenia tohto verejneho obstaravania zrealizoval aspon jednu takúto zákazku v objeme minimalne 800 000,00 EUR bez DPH.

Predložený zoznam uskutočnených prác, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- názov zákazky /druh prác (stručný opis),
- zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
- lehotu výstavby,
- potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní prác podľa obchodných podmienok
- kontaktnú osobu s uvedením mena, tel. čísla, prípadne e-mailu, kde si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené informácie.
Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v Evidencii referencií. V takom prípade požaduje verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol link, resp. presne identifikoval konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti.

K bodu B):
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Realizácia stavebných prác je podmienená oprávnením na činnosť súvisiacu s predmetom zákazky v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby 21 dopravné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla a súčasne preukáže, že táto osoba má minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe a minimálne 2 rokov praxe v rovnakej alebo podobnej funkcii pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Uchádzač predloží nasledovné doklady:
odoklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby 21 dopravné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla,
oProfesijný životopis stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie
oVyhlásenie osoby zodpovednej za realizáciu zákazky stavbyvedúci, že bude zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby,
oinformáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 10:00
Miesto: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom funkcionality informačného systému IS EVO,
tzn. ze v okamihu otvorenia ponuk systém IS EVO vygeneruje a odosle Zapisnicu z otvarania ponuk vsetkym uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Systém IS EVO odosle uchádzačom notifikaciu s informaciou, ze na zakazke boli otvorene ponuky a s odkazom, na ktorom je pristupna dana zapisnica z otvarania ponuk. Notifikacia bude odoslana do schranky sprav na portali UVO a na e-mail pouzivatela.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania IS EVO.
3. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku ponuky vo výške 30 000 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
5. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií a ani nie je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.05.2023