Opravy osobných automobilov

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.969.448,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2023 08:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Bílik
Telefón: +421 2960317639
Email: lukas.bilik@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Opravy osobných automobilov
Referenčné číslo: UpIA-EL3/1-156-1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50112000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby vozidiel:
AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA, KIA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, FORD, PEUGEOT, RENAULT, OPEL, VAZ, SUZUKI, TOYOTA, FIAT, HONDA, CITROEN, SEAT a DACIA.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 969 448,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta poskytnutia služby predmetu zákazky: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok v mestách: Bližšie informácie uvedené v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby vozidiel:
AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA, KIA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, FORD, PEUGEOT, RENAULT, OPEL, VAZ, SUZUKI, TOYOTA, FIAT, HONDA, CITROEN, SEAT a DACIA.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 969 448,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné údaje ohľadom elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.06.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2023 10:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude
uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie
(ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých
jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Ponuky sa predkladajú výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO.

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená v nasledovnej výške:

100 000,00 € (slovom: stotisíc €),

Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobnosti o podmienkach účasti a predkladaní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

Miesta poskytnutia služby predmetu zákazky: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok v mestách: Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Prešov a Michalovce, Žilina a Rožňava.
Konkrétne druhy a počty vozidiel, ktoré budú predmetom opravy/ošetrenia, osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie služby budú uvádzané v jednotlivých objednávkach podľa potrieb a požiadaviek (jednotlivých zložiek ).Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že sa jedná o činnosti, ktoré spolu vzájomne súvisia, vzájomne sú previazané a dopĺňajú sa.

Toto verejné obstarávanie neplní aspekty:
- zeleného verejného obstarávania
- obstarávania inovácii a sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.05.2023