Opravy a overenia vodomerov

  Zadávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
505.235,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36570460
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Sedláčeková
Telefón: +421 557924612
Email: katarina.sedlacekova@vodarne.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.vodarne.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo, § 9 ods. 4

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy a overenia vodomerov
Referenčné číslo: 13/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
50411100-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Opravy a overenia určených meradiel uvedených v prílohe (harmonogram).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
505 235,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79132000-8
71632000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košický kraj, Prešovský kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Opravy a overenia vodomerov podľa ročného harmonogramu (Príloha č. 1 zväzku VI. SP - harmonogram)
rozdeleného po mesiacoch na jednotlivé závody VVS, a.s. za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Poskytnutie plnenia je vrátane prevzatia a následného rozvozu vodomerov. Rozdiel počtov jednotlivých typov vodomerov odovzdaných na opravu a overenie oproti počtom uvedeným v harmonograme môže byť (variabilita) +/- 10%.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
505 235,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
V prípade, že sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste s rovnakou cenou, úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za opravu vodomeru typu DN20.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 a nasled. ZVO.
3.Obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady uvedené v predchádzajúcom bode z informačných systémov verejnej správy.
4.Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
5.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:
2.1podľa § 33 ods. 1 písm. d): prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške minimálne 250 000,- Eur spolu za posledné tri hospodárske roky.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti predložením kópie výkazov ziskov a strát, alebo predložením kópie výkazu o príjmoch a výdavkoch, alebo prehlásením o tom, že v registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk) je možné dohľadať tento údaj, resp. iným ekvivalentným dokladom.
Ostatné informácie týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch (https://josephine.proebiz.com/sk).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

3.1.Podľa § 34 ods. 1 písm. a): Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že uchádzač za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval aspoň jednu zákazku, predmetom ktorej bola oprava vodomerov alebo viaceré spolu vo výške minimálne 200 000,00 Eur bez DPH. Uchádzač môže preukázať splnenie stanovenej podmienky účasti jednou alebo viacerými referenciami.

Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb. Zoznam poskytnutých služieb bude uchádzačom predložený ako vyplnená Príloha č. 5 (Skúsenosti uchádzača) Zväzku č. IV. týchto súťažných podkladov, prípadne aj vrátane príloh/dokladov (napr. referencie, potvrdenia odberateľov, ...). Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie všetky informácie potrebné na posúdenie splnenia podmienky účasti a to najmä: (i) identifikáciu dodávateľa a odberateľa, (ii) obdobie poskytnutej služby, (iii) predmet poskytnutej služby a stručný popis poskytnutej služby, (iv) zmluvnú cenu služby a (v) kontaktné údaje na osobu na strane objednávateľa, u ktorej obstarávateľ môže predmetné údaje overiť.
Ostatné informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch (https://josephine.proebiz.com/sk).
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške
2 500,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. (https://josephine.proebiz.com/sk).
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platobné podmienky sú uvedené v Rámcovej dohode, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov, ktorá pred podpisom zmluvy s obstarávateľom zabezpečí vytvorenie právnej formy tak, aby účastníci zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. V zmluve o združení (resp. v obdobnom právnom dokumente) budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti a kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky (napr. vyjadrením podielu, presným vymedzením činností, ...).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
(https://josephine.proebiz.com/sk).

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
2. Elektronickými platbami obstarávateľ rozumie bankový prevod cez internetbanking.
3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím obstarávateľ umožní
neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Z tohto dôvodu obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
4. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi počas celého procesu
verejného obstarávania.
5. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.05.2023