Termobielizeň

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
6.617.838,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.08.2023 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Termobielizeň
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/16-8/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
18310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody určujúcej podmienky zadávania zákaziek na kúpu a dodanie termobielizne určenej pre potreby výkonu služby príslušníkov Ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika s určením pre zimné aj letné obdobie v rôznom farebnom vyhotovení (kaki, béžová) v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v súťažných podkladoch: termobundy, termoroláky, termotričká s dlhým a krátkym rukávom, termotričká hodnostné a špeciál, termonohavice, termotrenírky, termonohavičky pre ženy, termolambády pre ženy. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 617 838,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18312000-9
18313000-6
18321000-5
18235300-8
18331000-8
18221200-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994 Nemšová a Poprad
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (celé obdobie platnosti a účinnosti rámcovej dohody - 48 mesciacov):

Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky za Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava


1.Termobunda kaki, béžová: 47 000 ks
2.Termobunda výberová kaki, béžová: 2 400 ks
3.Termorolák zimný kaki, béžový: 45 000 ks
4.Termotričko letné - krátky rukáv kaki, béžové: 6 000 ks
5.Termotričko letné - dlhý rukáv kaki, béžové: 35 990 ks
6.Termotričko zimné - dlhý rukáv kaki, béžové: 45 001 ks
7.Termonohavice dlhé letné kaki, béžové: 5 000 ks
8.Termonohavice dlhé zimné kaki, béžové: 45 000 ks
9.Termotričko špeciál dlhé rukávy kaki: 642 ks
10.Termonohavice špeciál kaki: 642 ks
11.Termotrenírky kaki: 43 090 ks
12.Termonohavičky pre ženy kaki, béžové: 509 ks
13.Termolambada pre ženy kaki, béžová: 649 ks
14.Termotričko hodnostné - krátky rukáv kaki, béžové: 5 001 ks

Predpokladané množstvo tovarov za Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

1. Termobunda kaki, béžová: 1 100 ks
2. Termobunda výberová kaki, béžová: 800 ks
3. Termorolák zimný kaki, béžový: 1 200 ks
4. Termotričko letné - krátky rukáv kaki, béžové: 2 100 ks
5. Termotričko letné - dlhý rukáv kaki, béžové: 450 ks
6. Termotričko zimné - dlhý rukáv kaki, béžové: 2 100 ks
7. Termonohavice dlhé letné kaki, béžové: 400 ks
8. Termonohavice dlhé zimné kaki, béžové: 2 000 ks
9. Termotričko špeciál dlhé rukávy kaki: 500 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 617 838,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Termobielizeň " verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania, výsledkom ktorého má byť
uzatvorenie rámcovej dohody.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
d) iným rovnocenným dokladom.

Nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov
uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike vo verejnej súťaži nie sú povinní
predkladať nasledovné doklady:
a) Výpis z registra trestov právnických osôb a fyzických osôb na preukázanie splnenia splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
b) Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
c) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
d) Potvrdenie príslušného súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií a ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
e) Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar u
uchádzača, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k oprávneniu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Rozsah preukazovania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača,
ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/465699
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a
doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných
podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na
adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/465699
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.08.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.05.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2023 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť na otváraní ponúk uchádzačom v mieste otvárania ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich on- line sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO uchádzačom vo verejnej súťaži.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Elektronickým prostriedkom určeným na komunikáciu je Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády SR, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk (záložka Príručky). V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Ďalšie informácie vzťahujúce sa ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na číslach: + 421 2 209 25 100, +421 2 209 25323, +421 2 209 25 324, +421 2 209 25 325, +421 2 209 25 326 a +421 2 209 25 327.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/465699 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil"). V profile sú zverejnené v editovateľnej podobe tie časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a záujemcovia/uchádzači ich musia pri vypracovaní ponuky upravovať. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov (
dokument k obstarávaniu) môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj
Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho
vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na
vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných
podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 20 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov".

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.

6. Verejný obstarávateľ sa podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladov (tzv. super reverz).

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.05.2023