Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika

  Zadávateľ:
Obec Šarišské Čierne
  Predpokladaná hodnota:
271.414,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šarišské Čierne
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00322636
Šarišské Čierne 81, 08637 Šarišské Čierne
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Strašíková
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sarisskecierne.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
MP Profit PB, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50068849
Hliníky 712/25 , 01701 Považská Bystrica
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Strašíková
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.sarisskecierne.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika
Referenčné číslo: ZD_05_2023_SC
II.1.2) Hlavný kód CPV
42900000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Dodávané technologické vybavenie musí byť v súlade opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí a to:

Časť 1.: Kolesový traktor
Časť 2.: Štiepkovač
Časť 3.: Kontajnery
Časť 4.: Teleskopický manipulátor
Časť 5.: Drvič na stavebný odpad
Časť 6.: Vlečka

Uchádzači môžu ponuku predložiť na všetky časti alebo na ľubovoľný počet častí zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
271 414,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kolesový traktor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 1.: Kolesový traktror
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
91 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3
Časť: 2
II.2.1) Názov
Štiepkovač
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43810000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 2.: Štiepkovač
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 166,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 3.: Kontajnery
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3
Časť: 4
II.2.1) Názov
Teleskopický manipulátor
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 4.: Teleskopický manipulátor
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
68 183,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3
Časť: 5
II.2.1) Názov
Drvič na stavebný odpad
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 5.: Drvič na stavebný odpad
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 046,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3
Časť: 6
II.2.1) Názov
Vlečka
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34223300-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Šarišské Čierne
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka techniky pre zberný dvor v obci Šarišské Čierne v rámci projektu Zberný dvor v obci Šarišské Čierne, kód projektu v ITMS2014+: 310010CCM3, ktorý bude financovaný z Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os č. 1.
Časť 6.: Vlečka
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 167,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 310010CCM3

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
S ohľadom na skutočnosť, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákonov o forme skenu výpisov z registra trestov vydaných v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme vo formáte pdf prípadne jpg. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo
formáte pdf prípadne jpg (ako tzv. SCAN dokumentu).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 11:00
Miesto: MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
01701 Považská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť
účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky
sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese:
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=74294849&
3. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
4. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi
určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.
5. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
6. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a
základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie
podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a
iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
8. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.05.2023