Nákup úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony – 4 ks

  Zadávateľ:
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
254.892,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.05.2023
  Dátum zverejnenia:
09.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53871103
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan ELZNIC
Telefón: +421 243415936
Email: dusan.elznic@scbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20975
Hlavná adresa(URL): https://www.scbsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony – 4 ks
Referenčné číslo: NZ02/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je nákup nových (nepoužitých) úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony v počte 4 ks pre zabezpečenie bežnej údržby ciest II. a III. triedy v správe verejného obstarávateľa.
Špecifikácia predmetu zákazky:
A)Nové úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby valník bez plachty s hydraulickým žeriavom v počte 1 ks
B)Nové úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby valník s plachtovou konštrukciou v počte 3 ks. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
254 892,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144400-2
34114000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredisko Pezinok, Šenkvická 10, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup nových (nepoužitých) úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony v počte 4 ks pre zabezpečenie bežnej údržby ciest II. a III. triedy v správe verejného obstarávateľa.
Špecifikácia predmetu zákazky:
A)Nové úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby valník bez plachty s hydraulickým žeriavom v počte 1 ks
B)Nové úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby valník s plachtovou konštrukciou v počte 3 ks.
Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
254 892,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 ZoVO.
Príslušné znenie podmienok je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO predložením Vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje zo strany uchádzača preukázať splnenie podmienky technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (dodávka úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Za dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje dodávku vozidiel kategórie N1, N2 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov)) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola kumulatívne v rozhodnom období minimálne 250 000 bez DPH.

Zoznam musí obsahovať min. nasledovné údaje:
identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,
názov a stručný opis predmetu zákazky,
zmluvná cena zákazky bez DPH v EUR,
Lehota dodania tovarov

Uchádzač môže použiť vzor uvedený v Prílohe č. 6 ZOZNAM DODÁVOK TOVARU. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka EÚ.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú definované v podrobnom opise predmetu zákazky a v Kúpnej zmluve, ktoré tvoria
súčasť súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 12:30
Miesto: Verejný obstarávateľ sa rozhodol využiť v systéme EVO funkcionalitu "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili
ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neuplatňuje sa.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.

2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym
dokumentom. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa
časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO.

5. Požaduje sa zloženie zábezpeky k viazanosti ponuky. Spôsob zloženia zábezpeky je určený v súťažných podkladoch.

6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.05.2023