Obnova bytového domu

  Zadávateľ:
Mesto Rožňava
  Predpokladaná hodnota:
1.248.094,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2023
  Dátum zverejnenia:
05.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Rožňava
IČO: 00328758
Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Nálepa
Telefón: +421 587773257
Email: miroslav.nalepa@roznava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://roznava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova bytového domu
Referenčné číslo: 09/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova bytového domu. Stavba je súčasťou radovej zástavby celkom šiestich sekcií v troch
dilatačných celkoch. Cieľom je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien, strechy, okien a spoločných
priestorov. Úpravou konštrukcií lodžií sa docieli zabezpečenie odvodu vody z podlahy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 248 094,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie mesta Rožňava, ul.Jovická, bytový dom č. 52, 54, 56, 58, 60, 62.
II.2.4) Opis obstarávania
Obnova bytového domu zahŕňa:
- zateplenie obvodového plášťa bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom
- zateplenie stropných konštrukcií spoločných priestorov na prízemí
- zateplenie strešnej konštrukcie (podlaha povaly), úprava vetrania bytových jadier a vetrákov kanalizačných potrubí,
úprava strešných ríms v časti pri odkvapoch
- výmena okien a lodžiových dverí na celom bytovom dome (okrem vstupných brán)
- sanácia lodžií vrátane výmeny zábradlí odstránenie systémovej poruchy
- úprava konštrukcií závetrí vstupov
- výmena okien na celom bytovom dome
- rekonštrukcia odkvapového chodníka
- rekonštrukcia bleskozvodu
- rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky
- rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie
- rekonštrukcia vykurovania - len termostatizácia
(- výmena výťahov - nie je riešená v tejto zákazke, bude predmetom samostatnej zákazky)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 248 094,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 a 3, resp.
ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch v časti A2 - Podmienky účasti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa:
a) § 34 ods. 1 písm. b) zákona - preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch v časti A2 - Podmienky
účasti.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 08:10
Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční na adrese:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2023