Nákup a dodanie priemyselného posypového materiálu – voľne loženej posypovej soli

  Zadávateľ:
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
2.534.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 12:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2023
  Dátum zverejnenia:
04.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53871103
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan ELZNIC
Telefón: +421 243415936
Email: dusan.elznic@scbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20975
Hlavná adresa(URL): https://www.scbsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup a dodanie priemyselného posypového materiálu – voľne loženej posypovej soli
Referenčné číslo: DNS01/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
34927100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je nákup a dodávka voľne loženej posypovej soli.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 534 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa a jeho strediská. Presné miesto dodania bude určené v jednotlivých výzvach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a dodávka voľne loženej posypovej soli. Priemerná ročná spotreba verejného obstarávateľa je 3 500 ton. Jednotlivé množstvá ako i miesto dodania budú upresnené v jednotlivých výzvach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 534 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania sa rozumie vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS (dynamický nákupný systém)
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

1.2. Upozornenie:
1.2.1. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona teda prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.2.2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených podľa § 32 ods.2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.2.3. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne. Návrh zmluvných podmienok je uvedený v prílohe č. 6 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 až 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/20215 Z.z. Výzvu na predkladanie ponúk bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

DNS bude trvať od jeho založenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 48 mesiacov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skorej.

Súťažné podklady a ostatná dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/466379, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle §20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorá majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácii, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôverné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom.

Uchádzač/záujemca počas trvania procesu verejného obstarávania predchádza konfliktu záujmov v zmysle § 23 zákona.

Verejný obstarávateľ môže vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2023