Zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre Úrad Košického samosprávneho kraja a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.103.763,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.04.2023
  Dátum zverejnenia:
04.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Telefón: +421 557268399
Email: renata.rumanova@vucke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Hlavná adresa(URL): www.vucke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre Úrad Košického samosprávneho kraja a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Referenčné číslo: NLZ_1_2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
-zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre Úrad Košického samosprávneho kraja,
-zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa,
-zavedenie dát z existujúcej registratúry Fabasoft 2016 On-premise do registratúry Fabasoft 2023 Cloud,
-podpora existujúceho riešenia,
-technická podpora Fabasoft 2023 Cloud,
-práce spojené s ďalším rozvojom registratúry,
-vypracovanie EXIT Plánu údajov registratúry.
Podrobnejšia technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé plnenia tvoria jeden logický a funkčný celok. Predmet zákazky predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Plnenia predstavujúce predmet zákazky sú poskytované rovnakým okruhom potenciálnych dodávateľov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky a požiadavky na plnenia, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne a nerealizovateľné.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné a to z dôvodu, že predmetná dodávka je súborom služieb, ktoré bezprostredne spolu súvisia a výsledkom je zabezpečenie prác potrebných k nasadeniu registratúry pre Úrad Košického samosprávneho kraja a k vypracovanie architektúry nového riešenia a s ním spojené projektové riadenie, analytické práce a programátorské práce vrátane testovania funkčnosti riešenia. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania. S ohľadom na povahu a predpokladanú hodnotu zákazky je zrejmé, že zákazku majú bez obmedzenia možnosť získať hospodárske subjekty spĺňajúce atribúty malého, resp. stredného podniku a ich spoločné dodanie v rámci jednej zákazky je obvyklý spôsob dodávky. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky v súlade s § 28 ods. 2 ZVO je uvedený v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 103 763,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48900000-7
72261000-2
72260000-5
72267000-4
79632000-3
80511000-9
48931000-3
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Košického samosprávneho kraja - sídlo verejného objednávateľa a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, podrobnejšie uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 - návrhu Zmluvy o poskytnutí služby, na základe ktorej uchádzač získa dostupné informácie k príprave ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 103 763,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj kód projektu: 314011ABW8, kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ stanovil zábezpeku vo výške 50 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch

Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) sa pod pojmom dátum začatia rozumie poskytnutie služby v súlade s článkom IV. Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s časovým harmonogramom nasadenia
a to:
- testovacia prevádzka do 30.11.2023 a najneskôr do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy do produkčnej prevádzky (úrad KSK a OVZP) - vrátane dodania licencií;
- zavedenie dát z existujúcej registratúry Fabasoft najneskôr do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;
-podpora existujúceho riešenia od nadobudnutia účinnosti zmluvy po dobu 6 mesiacov,
-technická podpora Fabasoft 2023 Cloud od protokolárneho odovzdania licencií po dobu 48 mesiacov;
-práce spojené s ďalším rozvojom registratúry po dobu 48 mesiacov;
-vypracovanie EXIT Plánu údajov registratúry najneskôr 1 mesiac pred ukončením platnosti zmluvy.

Úspešný uchádzač ako poskytovateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZVO"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
III.1.1.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu JED-u, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj", bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.
III.1.1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4
ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.4 Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods.2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.5 Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 a ods. 4 ZVO.
III.1.1.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z
informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) ZVO.
III.1.1.7 V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredkladá doklad resp. doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e) ZVO, z informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude vykonaná a dodaná v nasledovných aktivitách:
- zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre Úrad Košického samosprávneho kraja,
- zavedenie registratúry Fabasoft 2023 Cloud pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa,
- zavedenie dát z existujúcej registratúry Fabasoft 2016 On-premise do registratúry Fabasoft 2023 Cloud,
- podpora existujúceho riešenia,
- technická podpora Fabasoft 2023 Cloud,
- práce spojené s ďalším rozvojom registratúry,
- vypracovanie EXIT Plánu údajov registratúry.

Vzhľadom na rozsah sú podrobnosti a komplexné vymedzenie podmienok vykonania zákazky popísané v Prílohe č. 1 - Opise predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 - návrhu Zmluvy tvoriace samostatné dokumenty súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 13:00
Miesto: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadacia miestnosť č. 242.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov (ďalej len SP) a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZVO v systéme Eranet na URL adrese: https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/319)
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že SP a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si SP stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení SP budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú SP bez registrácie ver. obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení SP nebudú informovaní.
VI.3.3 Pre potreby elektr. komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.
VI.3.4 Min. technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android,iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.3.5 Výnimky z el. komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky
akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
V.3.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 ZVO, alebo v prípade zmeny financovania predmetnej zákazky.
VI.3.7 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a SP sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.8 Verejný obstarávateľ v súlade s 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.9 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o RPVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.
VI.3.10 Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.11 Verejný obstarávateľ v prípravnej fáze realizoval v súlade s §25 Prípravné trhové konzultácie. V súlade s §25 ods. 3 verejný obstarávateľ zverejňuje príslušné informácie ostatným záujemcom alebo uchádzačom, ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi na príprave postupu verejného obstarávania alebo informácií, ktoré z účasti záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli, na profile verejného obstarávateľa.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2023