RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
125.860,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2023
  Dátum zverejnenia:
04.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
Telefón: +421 556153153
Email: frantiska.sovariova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295
Hlavná adresa(URL): http://www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom
Referenčné číslo: UNLP-2023-43-NZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie mobilného skiaskopického RTG prístroja pre operačné sály s C-ramenom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí Príloha č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky a samostatná časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
125 860,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
50421000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Centrálneho operačného traktu, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie mobilného skiaskopického RTG prístroja pre operačné sály s C-ramenom. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkaný tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí Príloha č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky a samostatná časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 860,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED").
Podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40703/summary
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
- podľa § 34 ods. 4 ZVO
Uchádzač môže podľa § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.
Podmienky účasti preukazujúce technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40703/summary
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. jednu (1) referenciu o uspokojivom dodaní tovaru rovnakého alebo podobného tovaru, v rozsahu ako je predmet zákazky, v posudzovanom období v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH.
- podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 4 ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať inštaláciu tovaru (prístroja) a záručný servis, vydaný výrobcom ponúkaného tovaru uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2023 10:10
Miesto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 043 90 Košice, Riaditeľstvo - zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
2. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a
priamym prístupom na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40703/summary
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.
5. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet
zákazky, ktoré sú podrobne popísané v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými
ustanoveniami ZVO v platnom znení.
9. Verejný obstarávateľ realizoval prípravnú trhovú konzultáciu na predmet zákazky pred vyhlásením verejnej súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36504/summary
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstaraním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2023