Služby pre zabezpečenie IT pozícií

  Zadávateľ:
Slovensko IT, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
12.415.970,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.04.2023
  Dátum zverejnenia:
03.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovensko IT, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53268652
Štúrova 27, 04001 Košice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrea šáriková
Telefón: +421 948981680
Email: andrea.sarikova@slovenskoit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.slovenskoit.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
IT služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby pre zabezpečenie IT pozícií
Referenčné číslo: 25042023
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Podrobný popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov. V tomto predmete zákazky ide o analytické služby, služby návrhu architektúry, služby analýzy a dizajnu aplikačného vybavenia, detailný návrh riešenia v rozsahu podľa metodík určených MIRRI/QAMPR, vývoja, implementácie SW riešení, integračných rozhraní, nástrojov na business inteligencie, testovania, simulácie útokov a/alebo služby v oblasti bezpečnostných analýz a dokumentovanie implementovaných riešení, súčinnosti pre verejného obstarávateľa pri nasadení na interné prostredia verejného obstarávateľa (minimálne 3 prostredia) alebo na prostredia zákazníkov verejného obstarávateľa (minimálne 2 prostredia).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
12 415 970,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Názov organizácie:Slovensko IT, a.s.
Adresa organizácie: Štúrova 27, 040 01 Košice
IČO:53 268 652
Krajina:Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov. V tomto predmete zákazky ide o analytické služby, služby návrhu architektúry, služby analýzy a dizajnu aplikačného vybavenia, detailný návrh riešenia v rozsahu podľa metodík určených MIRRI/QAMPR, vývoja, implementácie SW riešení, integračných rozhraní, nástrojov na business inteligencie, testovania, simulácie útokov a/alebo služby v oblasti bezpečnostných analýz a dokumentovanie implementovaných riešení, súčinnosti pre verejného obstarávateľa pri nasadení na interné prostredia verejného obstarávateľa (minimálne 3 prostredia) alebo na prostredia zákazníkov verejného obstarávateľa (minimálne 2 prostredia).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 415 970,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 311071Z568, 311071R857, 311071X430, 311071ABN5, 31797903

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
- podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, že nebol on (záujemca), ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) zákona doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. Hospodársky subjekt - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydaný živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov. Hospodársky subjekt - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za hospodársky subjekt (len v prípade, že v krajine sídla uchádzača takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami subjektu
- podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) zákona doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. (V prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach akýto doklad požadujeme za nasledujúcu podmienku podľa §32 ods.1 písm. c) zákona).
- podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) zákona doloženým potvrdením miestne príslušného daňového a colného úradu nie starším ako tri mesiace.
- podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. d) zákona doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona doloženým čestným vyhlásením
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky pre celý predmet zákazky Vo výške: 200 000,0 EUR nasledovne:
Spôsob zloženia zábezpeky:
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky,
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Ide o zabezpečenie služieb , ktoré zabezpečenia pre spoločnosť Slovensko IT naplnenie jej cieľov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.05.2023 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 31.05.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.04.2023