Audio, video a svetelná technika

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
1.046.224,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 18:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.04.2023
  Dátum zverejnenia:
03.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Moravec
Telefón: +421 376502344
Fax: +421 376511931
Email: Viktor.Moravec@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Audio, video a svetelná technika
Referenčné číslo: 01/2023/KC
II.1.2) Hlavný kód CPV
32321200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio, video a svetelnej techniky pre Kreatívne centrum Nitra, v rozsahu podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 046 224,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Audio technika
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32331300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uvedené v zadávacích/súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio techniky pre Kreatívne centrum Nitra, v rozsahu podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
306 118,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO3-SC31-2019-49
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3 uzavretej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a kupujúcim, a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Video technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32333300-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uvedené v zadávacích/súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž video techniky pre Kreatívne centrum Nitra, v rozsahu podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
503 633,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO3-SC31-2019-49
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3 uzavretej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a kupujúcim, a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Svetelná technika
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31520000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uvedené v zadávacích/súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž svetelnej techniky pre Kreatívne centrum Nitra, v rozsahu podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
236 472,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO3-SC31-2019-49
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3 uzavretej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a kupujúcim, a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v zadávacích/súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.06.2023 18:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to tzv. online sprístupnením ponúk. Pri online sprístupnení ponúk systém zverejní / poskytne uchádzačom iba informácie v rozsahu uvedenom v § 52 ods. 2 ZVO.
Verejný obstarávateľ umožní aj prezenčnú účasť na otváraní ponúk zástupcom uchádzača.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto verejnom obstarávaní bude pre všetky časti predmetu zákazky postupovať v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

2. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky pre všetky časti: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom mieste v predbežnom poradí ponúk, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil svoju ponuku na konkrétnu časť ako prvý.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

5. Obhliadka miesta realizácie dodania predmetu zákazky je možná. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku individuálne s každým záujemcom na základe doručenej žiadosti záujemcu v rámci komunikácie v systéme Josephine.

6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Informácie o tom, v akej výške a akým spôsobom je možné zložiť zábezpeku ponuky, sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je povinný ho vyplniť v súlade so ZVO. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

9. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom k zákazke.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.04.2023