Dodanie nábytku v rámci projektu: „Modernizácia a zvýšenie kvality služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou“

  Zadávateľ:
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
  Predpokladaná hodnota:
258.159,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.04.2023
  Dátum zverejnenia:
02.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37781146
M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://kniznicavranov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie nábytku v rámci projektu: „Modernizácia a zvýšenie kvality služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou“
II.1.2) Hlavný kód CPV
39155000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom dodania je nábytok na mieru, ktorý je rozdelený do 2 logických celkov (vid bod II.1.6 - Informácie o častiach) : knižničné regály a stolový nábytok.

Tovar požadujeme dodať ako nový, nepoužívaný, kompletne funkčný, výhradne z nových komponentov.

Dodávka zahŕňa aj dopravu, montáž na mieste, likvidáciu obalov a odpadov, dane, poplatky, návody, certifikáty, záručné listy a ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Z tohto dôvodu uchádzač zohľadní všetky náklady, spojené s dodávkou nábytku, v jednotkovej cene tovarov.

Súčasťou súťažných podkladov je aj výkresová dokumentácia pre každý druh nábytku a pôdorys interiéru pre 1.NP a 1.PP (Príloha č.1 súťažných podkladov). Formulár na nacenenie vrátane opisu jednotlivých položiek je prílohu č.2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
258 159,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Knižničné regály
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39151100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
II.2.4) Opis obstarávania:
Výkresová dokumentácia pre jednotlivé knižničné regály je súčasťou prílohy č.1 súťažných podkladov a položkovitý zoznam tovaru vrátane jeho opisu a počtu kusov je uvedený v prílohe č.2 súťažných podkladov. Uchádzač naceňuje prílohu č.2 s uvedením jednotkových cien v modrom stĺpci pre 1.časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
230 136,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Modernizácia a zvýšenie kvality služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa nevyžaduje.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stolový nábytok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39120000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
II.2.4) Opis obstarávania:
Výkresová dokumentácia pre jednotlivé kusy stolového nábytku je súčasťou prílohy č.1 súťažných podkladov a položkovitý zoznam tovaru vrátane jeho opisu a počtu kusov je uvedený v prílohe č.2 súťažných podkladov. Uchádzač naceňuje prílohu č.2 s uvedením jednotkových cien v modrom stĺpci pre 2.časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 022,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Modernizácia a zvýšenie kvality služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa nevyžaduje.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona.
V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi :

3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

3.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.4. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia tohto oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že uchádzač v relevantnom období dodal tovar
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (nábytok vyrobený na mieru) v kumulatívnej hodnote
- min. 40 000 EUR bez DPH pre 1.časť predmetu zákazky
- min. 7 000 EUR bez DPH pre 2.časť predmetu zákazky
Za účelom overenia pravdivosti požadovaných informácií odporúčame uchádzačom predložiť aj iné doklady (napr. zmluvu o plnení, odovzdávací protokol, účtovné doklady, resp. v prípade jednoznačného preukázania náležitostí na obsah dokladu ich kombináciu).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v Kúpnej zmluve, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač si musí preštudovať Obchodné podmienky uvedené v návrhu zmluvy, keďže tie môžu mať vplyv na cenotvorbu. Uchádzač je povinný všetky zmluvné ustanovenia zapracovať do navrhovaných kritérií hodnotia ponúk.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 11:00
Miesto: Informačný systém EVO ver. 18,0. Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku
podľa § 20 (IS EO), v zmysle §52 ods.2 zákona umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie
prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným
spôsobom komunikácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO ver. 18,0 umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tohto oznámenia a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Bližšie info je uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.

5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak verejný obstarávateľ nebude mať zabezpečené dostatočné finančné krytie na
prefinancovanie celého predmetu zákazky. V prípade, ak vysúťažená suma bude prevyšovať finančné prostriedky, pridelené poskytovateľom NFP, prípadné navýšenie podlieha schváleniu zastupiteľstvom PSK. V prípade neschválenia zastupiteľstvom PSK si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa § 57 zákona.
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.04.2023