Nové serverové riešenie pre NsM

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
220.022,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.04.2023
  Dátum zverejnenia:
02.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44570783
Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Barbora Slosarčíková; Ing. Miroslava Packová
Email: info@trinitee.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nsmas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nové serverové riešenie pre NsM
Referenčné číslo: R22064326
II.1.2) Hlavný kód CPV
48800000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a implementácia serverov, poskytnutie licencie k serverom bez časového obmedzenia, minimálne na obdobie 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti zmluvy a poskytnutie služby vzdialenej podpory na obdobie 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
220 022,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.: pracovisko Bratislava - Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a implementácia serverov, poskytnutie licencie k serverom bez časového obmedzenia, minimálne na obdobie 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti zmluvy a poskytnutie služby vzdialenej podpory na obdobie 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
220 022,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí
spĺňať nasledovné podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a)
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b)
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c)
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d)
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Splnenie uvedených podmienok účasti uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne
potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39
zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému ERANET.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://nsmas.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://nsmas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/283
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL:https://nsmas.eranet.sk.Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://nsmas.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému eranet:
Aktuálne požiadavky na podporované prehliadače systému eranet sú uvedené v detaile žiadosti o zápis systému eranet do zoznamu elektronických prostriedkov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie na webovej adrese : https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/elektronicke-verejne-obstaravanie/zoznam-elektronickych-prostriedkov/zoznam-zapisanych-elektronickych-prostriedkov
Systém ERANET umožňuje vkladať súbory s maximálnou veľkosťou súboru do 250 Mb, pričom počet súborov s takouto veľkosťou nie je obmedzený.
5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
6.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Zábezpeka sa nevyžaduje.
9. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných
podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.04.2023