„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“

  Zadávateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
  Predpokladaná hodnota:
585.675,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.04.2023
  Dátum zverejnenia:
02.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00491870
Halašova 20, 83290 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 244373850
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.ezakazky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“
Referenčné číslo: 16/ME/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Logický celok č. 1 Zemný plyn
Logický celok č. 2 Elektrická energia
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
585 675,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 Zemný plyn
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Logický celok č. 1 Zemný plyn, organizácie v pôsobnosti EKO podniku verejnoprospešných služieb.
6.2 Termín dodania predmetu zákazky 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, najskôr však od 01.07.2023.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Logický celok č. 1 Zemný plyn
Predmetom zákazky je dodávka plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane
prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za
odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej
siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických
podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (združená dodávka
plynu).
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v tejto časti súťažných podkladov, v opačnom prípade bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže pre nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Predpokladané množstvo:
Logický celok č. 1 Zemný plyn
Predpokladaný celkový 24 mesačný odber: 907 200 kWh/24 mesiacov
Garantovať kontinuitu dodávky zemného plynu:
od začiatku plnenia zmluvy od 00:00 hod. 01.07.2023 do 24:00 hod., t.j. po celú dobu plnenia zmluvy o združenej dodávke temného plynu ako aj pri zmene dodávateľa elektrickej energie, okrem vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch,

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie komplexných služieb spojených s bezpečnou,
stabilnou a komplexnou dodávkou a distribúciou plynu ( administrácia dodávok plynu).
Verejný obstarávateľ požaduje:
zabezpečenie individuálnej klientskej starostlivosti pre všetky odberné miesta
zahŕňajúcu aj odbornú podporu pri pripájaní nových odberných miest;
poskytovanie služby elektronického portálu, ktorá umožňuje podávanie informácií
o odberných miestach a histórii spotreby;
možnosť fakturácie pre jednotlivé odberné miesta v správe verejného obstarávateľa,
pričom predmetom fakturácie budú aj služby za distribúciu plynu (združená dodávka
plynu);
meranie množstva spotrebovaného plynu sa bude uskutočňovať meracím zariadením
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v mieste dodávky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami PDS;
faktúry budú vystavované spoločne za dodávku plynu a distribučné služby (združená
fakturácia);
vystavovanie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku plynu s mesačným odpočtom
k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú
preddavky, ktoré boli uhradené za príslušný mesiac;
vystavovanie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku plynu s ročným odpočtom
k poslednému dňu kalendárneho roka. Vo vyúčtovacej faktúre za združenú dodávku
plynu sa odpočítajú preddavky (ak boli uplatňované), ktoré boli uhradené za
kalendárny rok;
pripojenie nových, prípadne zrušenie nepotrebných odberných miest podľa potreby
verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
75 297,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 Elektrická energia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Logický celok č. 2 Elektrická energia organizácie v pôsobnosti EKO podniku verejnoprospešných služieb
II.2.4) Opis obstarávania:
Logický celok č. 2 Elektrická energia
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:
Predmet zákazky zahŕňa:
Predmetom zákazky bude dodávka čistej komodity - silovej el. energie bez spotrebnej dane, bez distribučných poplatkov, distribučných a prenosových poplatkov a poplatkov za systémové služby. Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky elektrickej energie a všetkých služieb s tím spojených do odberného miesta/odberných miest (ďalej OM) verejného obstarávateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenia prenosu a distribúcie.

Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v tejto časti súťažných podkladov, v opačnom prípade bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže pre nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Predpokladané množstvo:
Logický celok č. 2 Elektrická energia

Predpokladaný celkový 24 mesačný odber: 2 551 592 kWh /24 mesiacov
1
Technická špecifikácia je splnená aj v prípade, ak sú uchádzačom ponúknuté aj ďalšie služby a riešenia, ktoré sú požadované verejným obstarávateľom ako minimálne.

Garantovať kontinuitu dodávky elektrickej energie:
od začiatku plnenia zmluvy od 00:00 hod. 01.08.2023 do 24:00 hod., t.j. po celú dobu plnenia zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie, ako aj pri zmene dodávateľa elektrickej energie, okrem vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch,

Odberné miesta podľa prílohy č. 9 Odberné miesta verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ požaduje:
garanciu dodávok elektriny po dobu platnosti zmluvy o združenej dodávke elektrickej
energie;
zabezpečenie individuálnej klientskej starostlivosti pre všetky odberné miesta
zahŕňajúcu aj odbornú podporu pri pripájaní nových odberných miest;
poskytovanie služby elektronického portálu, ktorá umožňuje podávanie informácií
o odberných miestach a histórii spotreby;
možnosť fakturácie pre jednotlivé odberné miesta v správe verejného obstarávateľa,
pričom predmetom fakturácie budú aj služby za distribúciu elektriny;
meranie množstva spotrebovanej elektriny sa bude uskutočňovať meracím zariadením prevádzkovateľa distribučnej sústavy v mieste dodávky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami PDS;
faktúry budú vystavované spoločne za dodávku elektrickej energie a distribučné služby (združená fakturácia);
vystavovanie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku elektriny s mesačným odpočtom k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú preddavky, ktoré boli uhradené za príslušný mesiac;
vystavovanie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku elektrickej energie s ročným
odpočtom k poslednému dňu kalendárneho roka. Vo vyúčtovacej faktúre za združenú
dodávku elektrickej energie sa odpočítajú preddavky (ak boli uplatňované), ktoré boli
uhradené za kalendárny rok;
pripojenie nových, prípadne zrušenie nepotrebných odberných miest podľa potreby verejného obstarávateľa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
510 378,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Logický celok č. 1 Zemný plyn
Logický celok č. 2 Elektrická energia
1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, t.j.:
-nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
-nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (viď. vyššie v bode 1) podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.:
- § 32 ods. 2 ZVO - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 (viď. vyššie v bode 1) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného
- colného úradu nie starším ako tri mesiace,
- písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemusí v ponuke predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 10:00
Miesto: V informačnom sytéme www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a)hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b)klikne na názov zákazky,
c)klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d)prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme. V prípade potreby vysvetlenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronickéh
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných
podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne
elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného
obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári
do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie.
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Zábezpeka podľa § 46 sa vyžaduje:Vyhodnotenie superreverz
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.04.2023