Podvaly a mostnice

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.432.384,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 23:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.04.2023
  Dátum zverejnenia:
27.04.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Kravčiková
Email: kravcikova.ivana@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podvaly a mostnice
II.1.2) Hlavný kód CPV
34946200-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom Drevené podvaly a mostnice je dodanie tovaru podvalov impregnovaných drevených priečnych a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy pod-valov impregnovaných drevených priečnych a mostníc impregnovaných drevených do jednotlivých pracovísk obstarávateľa. Podrobný rozsah a predmet je súčasťou Súťažných podkladov a ostatnej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 432 384,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Drevené podvaly
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34947100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Konkrétne miesta dodania predmetu zákazky budú spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom samostatnej časti 1 predmetu zákazky je dodanie podvalov impregnovaných drevených priečnych z bukového dreva. Podrobný rozsah a predmet je súčasťou Súťažných podkladov a ostatnej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 719 992,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mostnice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34947100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Konkrétne miesta dodania predmetu zákazky budú spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom samostatnej časti 2 predmetu zákazky je dodanie mostníc impregnovaných drevených z dreva dubu európskeho. Podrobný rozsah a predmet je súčasťou Súťažných podkladov a ostatnej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
712 391,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok účasti osobného postavenia je v súťažných podkladoch.

Obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci oprávneným použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na uvedené uchádzač preukazuje
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo predbežne
nahradí spôsobom podľa § 39 (Jednotným európskym dokumentom, viď. prílohu č. 5 súťažných podkladov) alebo
spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.

Platí pre obidve časti predmetu zákazky spoločne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky - platí pre obidve časti predmetu zákazky spoločne.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona - stanovená osobitne pre časť 1 predmetu zákazky a osobitne pre časť 2 predmetu zákazky.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Súťažných podkladoch a v ďalších dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou.
Zábezpeka je stanovená:
-vo výške 134 000,00 EUR pre časť 1 - Drevené podvaly
-vo výške 35 000,00 EUR pre časť 2 - Mostnice

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky

Podrobné podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú súčasťou Súťažných podkladov.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, je táto skupina dodávateľov povinná vytvoriť medzi sebou do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu v súlade s osobitnými platnými právnymi predpismi, ktorá
bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri plnení
predmetu zákazky, a túto právnu formu riadne oznámila a preukázala obstarávateľovi najneskôr pred podpisom zmluvy,
ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2023 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 10:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné s použitím funkcionality IS EVO on-line sprístupnenia ponúk - t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom IS EVO, ktorý je
dostupný na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ (ďalej len IS EVO), okrem osobitných prípadov komunikácie a výmeny
informácií výslovne uvedených inak v súťažných podkladoch v súlade so ZVO. Podrobné informácie vo vzťahu ku
komunikácii v tomto verejnom obstarávaní sú uvedené v Súťažných podkladoch.

2.Po otvorení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk bude v nadväznosti na § 55 ods. 1 a § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
postupovať spôsobom tzv. super reverznou verejnou súťažou .V nadväznosti na ustanovenie § 55 ods. 1 ZVO zostaví poradie uchádzačov na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vyhodnotí ponuku podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo k vylúčeniu jeho ponuky, komisia vykoná vyhodnotenie podľa predchádzajúcej vety u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.

3.Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

4.Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže v lehote na predkladanie ponúk doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, čo preukázateľne poskytne elektronicky prostredníctvom IS EVO všetkým prostredníctvom profilu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

5.Ďalšie podmienky obstarávateľa sú obsahom súťažných podkladov a ostatných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

6.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2023