Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany

  Zadávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
  Predpokladaná hodnota:
1.924.670,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2023 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2023
  Dátum zverejnenia:
21.04.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
IČO: 00212008
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Rumanová
Telefón: +421 220831803
Email: obstaravaniegr@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Referenčné číslo: PZ 2/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45251250-8
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 924 670,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45333100-1
31712331-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany v rozsahu vo finančnom vyjadrení 1.924.670 eur bez DPH.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 924 670,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 67
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 10:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2023