Rekonštrukcia Miestnej knižnice Dúbravka, Sekurisova 12, Bratislava

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  Predpokladaná hodnota:
89.788,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2023 12:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2023
  Dátum zverejnenia:
31.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
IČO: 00603406
Žatevná 2, 84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 903999347
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo
Hlavná adresa(URL): http://www.dubravka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Miestnej knižnice Dúbravka, Sekurisova 12, Bratislava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212330-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov detského oddelenia a vytvorenie novej spoločenskej miestnosti.. Bližšie uvedené vo Výzve.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
89 788,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Miestnej knižnice Dúbravka, Sekurisova 12, Bratislava-Dúbravka.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov detského oddelenia a vytvorenie novej spoločenskej miestnosti.. Bližšie uvedené vo Výzve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
89 788,35 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie uvedené vo Výzve.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ pri analýze všetkých skutočností zhodnotil, že predmetná zákazka na uskutočnenie stavebných prác nebude rozdelená na časti, nakoľko vzájomne funkčne a logicky súvisia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2023