"Dovybavenie COVP - SOŠ Pruské - ZTI a súvisiace konštrukcie" - stavebné práce

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
294.609,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2023
  Dátum zverejnenia:
31.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Henrieta Klobušická
Telefón: +421 326555864
Email: henrieta.klobusicka@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
Hlavná adresa(URL): http://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Dovybavenie COVP - SOŠ Pruské - ZTI a súvisiace konštrukcie" - stavebné práce
Referenčné číslo: 118/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena zdravotechnickej inštalácie v objekte internátu SOŠ Pruské, nová elektroinštalácia a povrchové úpravy v časti objektu -cukrárske dielne, úpravy hlavného vstupu do objektu. Súčasťou týchto úprav budú aj nové povrchové úpravy v zmysle vypracovanej samostatnej projektovej dokumentácie.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
294 609,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola, Pruské 278, 018 52 Pruské; parcely KNC č. 249/1, 249/4.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výmena zdravotechnickej inštalácie v objekte internátu SOŠ Pruské, nová elektroinštalácia a povrchové úpravy v časti objektu -cukrárske dielne, úpravy hlavného vstupu do objektu. Súčasťou týchto úprav budú aj nové povrchové úpravy v zmysle vypracovanej samostatnej projektovej dokumentácie.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
294 609,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 42
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 8 800 Eur.
Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje:

V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") :
Písm. e) - Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky;
Písm. f) - Informácia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklad ktorý podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje resp. nie sú povinní predkladať v ponuke z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy je doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO môže uchádzač použiť Vzor Čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov (viď. Ostatné prílohy).

alebo

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
- v súlade s § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom( ďalej len "JED") alebo,
- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo,
- v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov (uviesť v Prílohe G1).

Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods.4 alebo § 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.

V prípade, že doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje, má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné - tak sa nepredkladajú. Uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v ponuke identifikáciu verejného obstarávania, v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky, v ktorej sa tento doklad nachádza.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť JED, v súlade s § 39 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
Verejný obstarávateľ zároveň umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky budú realizované súbežne s komplexnou rekonštrukciou internátu; t. j. stavenisko je aktuálne odovzdané zhotoviteľovi, ktorý zabezpečuje komplexnú rekonštrukciu internátu financovanú z eurofondov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.04.2023 09:30
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v systéme EVO verzia 18.0. a v súlade s § 52 ZVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 a § 56 ZVO.

2) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia stanovených v časti III.1.1 Výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

3) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

6) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

7) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2023