„Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo, chodník“

  Zadávateľ:
Obec Mierovo
  Predpokladaná hodnota:
6.350,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2023 10:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2023
  Dátum zverejnenia:
30.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mierovo
IČO: 00305596
Mierovo 59, 93041 Mierovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Janikovicsová,
Telefón: +421 903889194
Email: starosta@mierovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo, chodník“
Referenčné číslo: IROP-CLLD-T477-512-001-007
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje detailný výkaz výmer + projektovú dokumentáciu.
Z hľadiska účelovej funkcie sa jedná o novostavbu chodníka v katastrálnom území Mierovo. Predkladaný projekt rieši dobudovanie chodníka v rámci projektu Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo. Účelom projektu je navrhnúť také riešenie v území, aby bolo dosiahnuté zvýšenie bezpečnosti peších. Chodník má zabezpečiť bezpečný a plynulý prechod chodcov v rámci obce Mierovo a nadväzuje na sieť už vybudovaných chodníkov.
Celkový rozsah stavby bol stanovený objednávateľom stavby. V rámci projektu Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo sa budovaný chodník nachádza v úseku 9 2. časť. Riešený úsek novobudovaného chodníka začína pred existujúcou autobusovou zastávkou a končí pri napojení na existujúci chodník pred kaštieľom Mierovo.
Celková dĺžka nového chodníka je 38 m. Do tejto dĺžky nie je započítaná existujúca betónová plochy, ktorá je umiestnená v rámci existujúcej autobusovej zastávky. Dĺžka existujúcej betónovej plochy je 6,50 m.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 350,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mierovo
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie špecifikované vo Výzve na predkladanie ponúk a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 350,55 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-CLLD-T477-512-001-007
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z projektu s názvom : Zvyšovanie bezpečnosti vybudovaním chodníka v obci Mierovo, Kód žiadosti: IROP-CLLD-T477-512-001-007.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné
obstarávanie.- Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO.
2.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/46354, čím verejný
obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom zákazky.
3.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú v sekcii záujemca/uchádzač a sú dostupné na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/?csrt=2760180415877481712
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a ostatnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení.
5. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 8 písm. d) ZVO.
6.Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Pre technickú podporu ohľadom systému IS EVO využite kontakt v sekcii HELPDESK IS EVO na uvedenom odkaze:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2023