„Využitie vodozádržných opatrení v obci Mierovo“

  Zadávateľ:
Obec Mierovo
  Predpokladaná hodnota:
85.056,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2023 10:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2023
  Dátum zverejnenia:
30.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mierovo
IČO: 00305596
Mierovo 59, 93041 Mierovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Janikovicsová
Telefón: +421 903889194
Email: starosta@mierovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Využitie vodozádržných opatrení v obci Mierovo“
Referenčné číslo: 2/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje detailný výkaz výmer + projektovú dokumentáciu.
SO01Dažďová kanalizácia
SO02Podzemná nádrž dažďovej vody a vsakovace zariadenie
SO03Automatický zavlažovací systém
SO04Prípojka elektro
SO05Terénne a vegetačné úpravy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
85 056,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mierovo
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
85 056,69 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/91
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný na základe zmluvy NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/91

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné
obstarávanie.- Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO.
2.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/463553, čím verejný
obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom zákazky.
3.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú v sekcii záujemca/uchádzač a sú dostupné na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/?csrt=2760180415877481712
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a ostatnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení.
5. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 8 písm. d) ZVO.
6.Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Pre technickú podporu ohľadom systému IS EVO využite kontakt v sekcii HELPDESK IS EVO na uvedenom odkaze:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2023