VT Náhradné diely - HYDROMOTOR na zametacie zariadenie s lopatou EXA ZZL 02

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.04.2023 07:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.03.2023
  Dátum zverejnenia:
30.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: nemcova.maria@sucpsk.sk
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejná správa

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VT Náhradné diely - HYDROMOTOR na zametacie zariadenie s lopatou EXA ZZL 02
Referenčné číslo: 14/47/2023 ZnHV
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
HYDROMOTOR na zametacie zariadenie s lopatou EXA ZZL 02 s dovozom
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa a údržba ciest PSK oblasť Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 1031
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
600,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.04.2023 07:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2023