Gázový set

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
83.613,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.03.2023
  Dátum zverejnenia:
29.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IČO: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Lucký
Telefón: +421 557891629
Email: rlucky@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9391
Hlavná adresa(URL): www.vusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Gázový set
Referenčné číslo: VZ/27363/OVO/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141127-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zdravotnícky materiál (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických a cievnych operáciách na uchopenie, odtiahnutie orgánov, telesných tkanív, zastavenie krvácania, na absorpciu telesných tekutín pri operačných zákrokoch. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
83 613,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Zdravotnícky materiál (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických a cievnych operáciách na uchopenie, odtiahnutie orgánov, telesných tkanív, zastavenie krvácania, na absorpciu telesných tekutín pri operačných zákrokoch. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
83 613,30 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Požadované doklady musí záujemca predložiť vo forme
naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken).

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením
informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, doklady podľa 1 a 2 nepredkladá.
Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 8 - Vyhlásenie uchádzača o zápise do ZHS Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet
zákazky, ktoré sú podrobne uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
2. VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.03.2023