Nákup sadeníc okrasných drevín jar 2023

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
7.421,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.03.2023
  Dátum zverejnenia:
28.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 905444449
Email: adriana.ondrikova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup sadeníc okrasných drevín jar 2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
03121100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup sadeníc okrasných drevín podľa prílohy č. 4: Tabuľka s cenovou ponukou pre Lesy SR,
š.p., OZ Semenoles, ŠS Jochy, Jakubovany - Jochy, 033 01 Jamník.
Splatnosť faktúry bude 30 dní od dátumu vystavenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
7 421,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup sadeníc, časť č. 1
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ŠS Jochy, Jakubovany - Jochy, 033 01 Jamník
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup sadeníc okrasných drevín podľa prílohy č. 4: Tabuľka s cenovou ponukou pre časť č. 1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 680,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup sadeníc, časť č. 2
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ŠS Jochy, Jakubovany - Jochy, 033 01 Jamník
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup sadeníc okrasných drevín podľa prílohy č. 4: Tabuľka s cenovou ponukou pre časť č. 2
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 741,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je zamerané na sociálne aspekty a ani na obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2023