ISO kontajner

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
42.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.03.2023
  Dátum zverejnenia:
22.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Ferenčíková
Telefón: +421 335315560
Email: ferencikova.katarina@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm. d)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ISO kontajner
Referenčné číslo: 460609
II.1.2) Hlavný kód CPV
44613300-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka ISO kontajnerov, typ 22U1. Kontajnery spôsobilé pre cestnú, železničnú a námornú prepravu. Určené na transport LSA pevných materiálov (zabalených vo veľkoobjemových vakoch alebo 200l sudoch) ako prepravné zariadenie IP-2.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
42 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka ISO kontajnerov, typ 22U1. Kontajnery spôsobilé pre cestnú, železničnú a námornú prepravu. Určené na transport LSA pevných materiálov (zabalených vo veľkoobjemových vakoch alebo 200l sudoch) ako prepravné zariadenie IP-2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
42 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží oprávnenie dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce (vo vzťahu k predmetu zákazky).

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie o podmienkach účasti sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňujú sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez IS EVO.

2.Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom vyplneného formulára "PONUKA" (vrátane príloh, ako sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných pokladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.

3.Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu č. 7 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.

4.Predmetné verejné obstarávanie nie je
-zelené verejné obstarávanie
-obstarávanie inovácií
-obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

5.Uchádzač okrem dokladov/údajov na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží aj čestné vyhlásenie o:
a)neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenom konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b)neexistencii konfliktu záujmov,
c)neexistencii dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž medzi uchádzačom a iným hospodárskym subjektom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.03.2023