Vývoz a zvážanie materiálu vrtuľníkom pri oprave turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu

  Zadávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
  Predpokladaná hodnota:
17.377,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.03.2023 11:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.03.2023
  Dátum zverejnenia:
17.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
IČO: 54435293
Tatranská Lomnica 14066, 05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Pitoňák
Telefón: +421 903987580
Email: pavol.pitonak@tanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vývoz a zvážanie materiálu vrtuľníkom pri oprave turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu
Referenčné číslo: 2023/TANAP/VO/03-07
II.1.2) Hlavný kód CPV
60000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti ochranné obvody, na ktorých sa bude predmet zákazky vykonávať.

1. časť: Doprava materiálu na opravu technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina

- Ochranný obvod Tatranská Javorina
Jedná sa o jeden letový koridor : Lúka v Bielovodskej doline Poľský hrebeň
Vývoz: lúka v Bielovodskej doline - Poľský hrebeň: 9 m3 odkôrnených 4 m smrekovcových žrdí váha cca 4,5 t
Zvážanie: Poľský hrebeň Bielovodská dolina cca 9 m3 cca 4m starých smrekových žrdí z Poľského hrebeňa na lúku v Bielovodskej doline; váha cca 3,5 t. Vyvážanie a zvážanie by bolo možné realizovať naraz.

Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Slivinským ( tel.č. 0903 987 591)


2. časť: Doprava materiálu na zhotovenie výdrevy a položenie jutových fólii ochranný obvod Zverovka

Práce sa plánujú vykonať na lokalitách kde je turistický chodník vychodený do šírky 8 10 m. Na určených lokalitách sa uložia hranoly, ktoré budú uložené do pripraveného lôžka po oboch stranách určeného koridoru chodníka na šírku 1,2 1,3 m. Ich spojenie bude začapovaním v priečnom smere každých 3 4 bm a spojením klincami v jeden celok. Hranoly musia byť prispôsobené terénu, obsypané kamením tak, aby sa nenachádzali vo vzduchu a zabraňovali erózii. Jutová fólia bude rozprestretá po bokoch takto vytvoreného chodníka do obidvoch strán v šírke cca 3 m, priložená skalami, prisypaná šotolinou z okolia.

- Ochranný obvod Zverovka
Letový koridor 1: Parkovisko pod zjazdovkou pod vrch Rákoň.
Vývoz 9 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,7 t Váha celkom: 5,7 ton

Letový koridor 2: Parkovisko pod zjazdovkou pod vrch Brestová.
Vývoz 4,5 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 2,5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,4 t Váha celkom: 3,9 ton.

Letový koridor 3: Parkovisko pod zjazdovkou do sedla medzi vrchmi Brestová a Saľan.
Vývoz 4,5 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 2,5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,4 t Váha celkom: 3,9 ton.

Zákazka je rozdelená na 2 časti:
1.Časť Doprava materiálu na opravu technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň
ochranný obvod Tatranská Javorina
2.Časť Doprava materiálu na zhotovenie výdrevy a položenie jutových fólii ochranný obvod Zverovka

Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne (napr. časť 1 alebo 2) alebo na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 377,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Doprava materiálu na opravu technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň - ochranný obvod Tatranská Javorina
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Tatranská Javorina
II.2.4) Opis obstarávania
Doprava materiálu na opravu technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina

Ochranný obvod Tatranská Javorina

Jedná sa o jeden letový koridor : Lúka v Bielovodskej doline Poľský hrebeň
Vývoz: lúka v Bielovodskej doline - Poľský hrebeň: 9 m3 odkôrnených 4 m smrekovcových žrdí váha cca 4,5 t
Zvážanie: Poľský hrebeň Bielovodská dolina cca 9 m3 cca 4m starých smrekových žrdí z Poľského hrebeňa na lúku v Bielovodskej doline; váha cca 3,5 t. Vyvážanie a zvážanie by bolo možné realizovať naraz.

Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Slivinským ( tel.č. 0903 987 591)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 997,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 2
II.2.1) Názov
Doprava materiálu na zhotovenie výdrevy a položenie jutových fólii ochranný obvod Zverovka
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Zverovka
II.2.4) Opis obstarávania
Doprava materiálu na zhotovenie výdrevy a položenie jutových fólii ochranný obvod Zverovka

Práce sa plánujú vykonať na lokalitách kde je turistický chodník vychodený do šírky 8 10 m. Na určených lokalitách sa uložia hranoly, ktoré budú uložené do pripraveného lôžka po oboch stranách určeného koridoru chodníka na šírku 1,2 1,3 m. Ich spojenie bude začapovaním v priečnom smere každých 3 4 bm a spojením klincami v jeden celok. Hranoly musia byť prispôsobené terénu, obsypané kamením tak, aby sa nenachádzali vo vzduchu a zabraňovali erózii. Jutová fólia bude rozprestretá po bokoch takto vytvoreného chodníka do obidvoch strán v šírke cca 3 m, priložená skalami, prisypaná šotolinou z okolia.

Ochranný obvod Zverovka

Letový koridor 1: Parkovisko pod zjazdovkou pod vrch Rákoň.
Vývoz 9 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,7 t Váha celkom: 5,7 ton

Letový koridor 2: Parkovisko pod zjazdovkou pod vrch Brestová.
Vývoz 4,5 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 2,5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,4 t Váha celkom: 3,9 ton.

Letový koridor 3: Parkovisko pod zjazdovkou do sedla medzi vrchmi Brestová a Saľan.
Vývoz 4,5 m3 reziva hranoly 0,15x0,15x4 (m) váha 2,5 t Vývoz jutovej fólia a spojovacieho materiálu váha 0,4 t Váha celkom: 3,9 ton.


Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Majerčákom ( tel.č. 0903 987 584)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 380,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať/
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- preukáže doloženým čestným vyhlásením
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2023