Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 6 v Bratislave

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
21.550,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 12:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.03.2023
  Dátum zverejnenia:
17.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Lukáčová
Telefón: +421 259494844
Email: eva.lukacova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 6 v Bratislave
Referenčné číslo: A/2023/DI00/15
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 6, v Bratislave s vyhotovením celkovej projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
21 550,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
21 550,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra). Uchádzač musí mať v Obchodnom/Živnostenskom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ako napr. výkon činnosti architekta podľa § 4 zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
- Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií alebo obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
Zákazka sa zadáva prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. Záujemcovia sa môžu registrovať podľa príručky zverejnenej na www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2023