Ubytovacie služby v tuzemsku

  Zadávateľ:
Slovenské národné divadlo
  Predpokladaná hodnota:
110.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.03.2023 13:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.03.2023
  Dátum zverejnenia:
16.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné divadlo
IČO: 00164763
Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková / Zuzana Škopeková
Telefón: +421 220472180 / 220472181
Email: ovo@snd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/611
Hlavná adresa(URL): https://www.snd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ubytovacie služby v tuzemsku
Referenčné číslo: ZNH/ubytovanie/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
55110000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmet tejto zákazky spočíva v poskytovaní ubytovacích služieb v hotelových zariadeniach a v apartmánových zariadeniach na území Slovenskej republiky, hlavne v Bratislave. Ide o poskytovanie ubytovacích služieb pre pracovníkov Slovenského národného divadla, pre jeho externých spolupracovníkov a pre hosťujúcich domácich i zahraničných umelcov, a to tak pre jednotlivcov, ako aj pre zájazdy. Ubytovanie sa požaduje s ľahkou prístupnosťou pre motorové vozidlá, s možnosťou parkovania. Ide o hotelové ubytovanie v jednoposteľových izbách v trojhviezdičkových a štvorhviezdičkových hoteloch a taktiež v jednoizbových a dvojizbových apartmánoch.
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
110 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Hotelové ubytovanie.
Časť č.: 1.
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK010
SK03
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom poskytnutia služby bude podľa pokynov Objednávateľa zmluvne dohodnuté hotelové zariadenie.
II.2.4) Opis obstarávania
Hotelové ubytovanie
Ubytovanie v štvorhviezdičkových a v trojhviezdičkových hoteloch v Bratislave, t.j. :
-v troch štvorhviezdičkových hoteloch v mestskej časti Bratislava Staré mesto
-v troch trojhviezdičkových hoteloch v mestskej časti Bratislava Staré mesto
-v troch štvorhviezdičkových hoteloch vo vzdialenosti do 5 km po ceste od sídla SND
-v troch trojhviezdičkových hoteloch vo vzdialenosti do 5 km po ceste od sídla SND
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Apartmánové ubytovanie.
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55250000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom poskytnutia služby bude podľa pokynov Objednávateľa zmluvne dohodnuté hotelové zariadenie.
II.2.4) Opis obstarávania
Apartmánové ubytovanie
Ubytovanie v kompletne zariadených dvojlôžkových bytových apartmánoch v členení :
-tri jednoizbové apartmány v mestskej časti Bratislava Staré mesto
-tri dvojizbové apartmány v mestskej časti Bratislava Staré mesto
-dva jednoizbové apartmány vo vzdialenosti do 5 km po ceste od sídla SND
-dva dvojizbové apartmány vo vzdialenosti do 5 km po ceste od sídla SND
Povinné vybavenie apartmánov :
Moderné zariadenie, káblová televízia, televízor, WiFi, kompletné zariadenie kuchyne, sporák s rúrou, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička s mrazničkou, kuchynský riad (vrátane hrncov, tanierov, príborov, pohárov), práčka, žehlička, žehliaca doska, vankúše, paplóny, posteľná bielizeň, uteráky a osušky. Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa bude vykonávať raz za týždeň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok dokladmi podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) zákona, resp. podľa § 32
ods. 4 a 5 zákona, resp. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Verejný
obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Právna
forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov, utvorenej na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, uzavretia zmluvného vzťahu a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk.
2.Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://eplatforma.gov.sk . Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.
3.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk prístupné v rámci systému EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/460679.
4.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto, zriadené v systéme EVO počas celého procesu VO.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6.Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7.Povinný obsah ponuky: a) v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, doklad o oprávnení poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky (sken dokladu) alebo odkaz na zápis v zozname hospodárskych subjektov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie;
b) uchádzačom vyplnené všetky formuláre podľa Prílohy č. 1 k výzve.
c) uchádzačom vyplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody na príslušnú časť predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2, resp. Prílohy č. 3 k výzve, podľa toho, na ktorú časť/ktoré časti uchádzač predkladá ponuku.
8.Ponukové ceny celkom za príslušnú časť (1.časť - hotelové ubytovanie, 2.časť - apartmánové ubytovanie) uvedú uchádzači v IS EVO, v časti Štruktúrované kritériá.
9. Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a touto výzvou na predkladanie ponúk.
10.Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu bez výberu úspešného uchádzača/uchádzačov.
12.Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
13.Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie
inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2023