Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024

  Zadávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
74.228,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.03.2023
  Dátum zverejnenia:
16.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
IČO: 17070775
Ulica 17. novembra 15, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Kravcová
Telefón: +421 517563163
Email: denisa.kravcova@unipo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Referenčné číslo: 461948
II.1.2) Hlavný kód CPV
50700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie.
Verejný obstarávateľ požaduje dve prehliadky ročne na jar a jeseň s prepnutím na letný režim a zimný režim pokiaľ nie je v zozname zariadení udané ináč. Ak je uvedená len jedna prehliadka, platí, že musí obsahovať všetko čo je požadované a musí sa uskutočniť na jar pred letnou prevádzkou. Základná požiadavka je vyčistenie alebo výmena filtrov ak nutné, kontrola alebo výmena ložísk. Kontrola odvodu kondenzátu a dezinfekcia zariadení so zameraním na všetky cesty prechádzajúceho vzduchu. Odprášenie a kontrola celkovej funkcionality.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
74 228,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov - jej súčasti, bližšie uvedené vo výzve/SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie.
Verejný obstarávateľ požaduje dve prehliadky ročne na jar a jeseň s prepnutím na letný režim a zimný režim pokiaľ nie je v zozname zariadení udané ináč. Ak je uvedená len jedna prehliadka, platí, že musí obsahovať všetko čo je požadované a musí sa uskutočniť na jar pred letnou prevádzkou. Základná požiadavka je vyčistenie alebo výmena filtrov ak nutné, kontrola alebo výmena ložísk. Kontrola odvodu kondenzátu a dezinfekcia zariadení so zameraním na všetky cesty prechádzajúceho vzduchu. Odprášenie a kontrola celkovej funkcionality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
74 228,70 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
§32 ods. 1 písm. f): uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uchádzač predloží vyplnený, podpísaný vzor čestného vyhlásenia - príloha č.4).
§32 ods. 1 písm. e): uchádzač, ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie predloží doklad o oprávnení dodávať tovar a vykonávať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (výpis z obchodného resp. živnostenského registra), ak je zdroj verejne prístupný verejný obstarávateľ si výpis stiahne. Verejný obstarávateľ akceptuje aj kópie vyššie uvedených dokladov alebo doklady vytlačené z webovej stránky príslušného orgánu.
Musí mať v ORSR alebo ZRSR servis a opravy VZT a klimatizácie.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy.
Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 e) a f) zákona o verejnom obstarávaní počas celého procesu plnenia zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých
ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Otváranie ponúk je neverejné.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2023