„Služby stavebného dozoru - Cyklochodník – II. etapa“

  Zadávateľ:
Mesto Fiľakovo
  Predpokladaná hodnota:
3.311,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 08:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.03.2023
  Dátum zverejnenia:
16.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Paszkiewiczová
Telefón: +421 474381011
Fax: +421 47381001
Email: mesto@filakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Služby stavebného dozoru - Cyklochodník – II. etapa“
Referenčné číslo: 2/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zámerom verejného obstarávateľa je obstarávanie oprávnenej osoby na služby stavebného dozoru na stavbu s názvom
Cyklochodník II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove, Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BLU6
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 311,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fiľakovo, Šávoľská cesta
II.2.4) Opis obstarávania
Zámerom verejného obstarávateľa je obstarávanie oprávnenej osoby na služby stavebného dozoru na stavbu s názvom
Cyklochodník II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove, Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BLU6
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 311,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BLU6

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo plnenie zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup. Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2023