Dodanie výukových pracovísk pre elektrotechniku a 3D simulátora elektrických inštalácií s meracími zariadeniami

  Zadávateľ:
Stredná priemyselná škola strojnícka
  Predpokladaná hodnota:
213.673,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.03.2023
  Dátum zverejnenia:
16.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná priemyselná škola strojnícka
IČO: 00161845
Duklianska 1, 08104 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie výukových pracovísk pre elektrotechniku a 3D simulátora elektrických inštalácií s meracími zariadeniami
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Tovary budú v rámci modernizácie materiálno-technického vybavenia SPŠ slúžiť k zvýšeniu štandardov vyučovacích procesov. Predmetom zákazky bude dodanie tovarov - výukových pracovísk pre elektrotechniku a 3D simulátora elektrických inštalácií s meracími zariadeniami. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy a montáže (ak je relevantné), záručných listov, návodov, certifikátov ďalšej potrebnej dokumentácie, funkčného odskúšania a zaškolenia personálu na mieste dodania. Z tohto dôvodu uchádzač zohľadní cenu za dopravu, montáž a ostatné požiadavky v jednotkovej cene tovarov. Tovar požadujeme dodať ako nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletne funkčný, výhradne z nových komponentov. Kompletný rozsah dodávky je stanovený zmluvnými podmienkami.

Technická špecifikácia (požadované parametre) tovarov tvorí prílohu č.1 tejto výzvy a to pre každú časť zákazky samostatne.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 673,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodanie výukových pracovísk pre elektrotechniku
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka obsahuje :
- Technologické pracovisko pre elektrotechnické meranie (pre žiakov) - 7ks
- Technologické pracovisko pre elektrotechnické meranie (pre učiteľov) - 1ks
- Výukový systém pre elektroinštaláciu a rozvody - 10ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
148 106,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 4.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodanie 3D simulátora elektrických inštalácií s meracími zariadeniami
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38900000-4
38300000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka obsahuje :
- 3D Simulátor elektrických inštalácií - 2ks
- Združený revízny tester - 2ks
- Tester fotovoltaických a elektrických inštalácií - 2ks
- Analyzátor kvality siete - 2ks
- Merač prechodových odporov kelvinovou metódou - 2ks
- Merač izolačných stavov - 2ks
- Merač zemných odporov - 2ks
- Kliešťový merač unikajúcich prúdov a merač výkonu a harmonických - 2ks
- Tester LAN káblov - 2ks
- Špeciálny tester na inštalácie - 2ks
- Tester spotrebičov a náradia - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
65 567,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 1.800,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona.
V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom
podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z Registra príslušného Okresného súdu za účelom overenie splanenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi :

3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. m) zákona : ak ide o tovar, ktorý sa má dodať : 1). vzorkami, opismi alebo fotografiami,
ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2). certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

3.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.4. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia tohto oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: uchádzač predloží opis technických parametrov tovaru, resp. katalógový list, resp. prospektový materiál, resp. technický list alebo iný ekvivalentný doklad, z obsahu ktorého bude zreteľne a jasne možné identifikovať, že uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre a požiadavky tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov, resp. Kúpnej zmluvy - Technickej špecifikácii predmetu zákazky. Zároveň uchádzač v ponuke uvedie pri každom parametri aj odkaz na stranu a riadok priloženého dokumentu (napr. technického listu zariadenia/ prospektu), kde komisia bude môcť deklarovaný parameter overiť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 11:00
Miesto: Informačný systém EVO ver. 18,0. Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku
podľa § 20 (IS EO), v zmysle §52 ods.2 zákona umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie
prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným
spôsobom komunikácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO ver. 18,0 umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;
II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;
III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);
IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);
Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov.

5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky.
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky,
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.03.2023