Odvoz stavebného a objemného odpadu – 2023

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
136.852,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.03.2023
  Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erik Ďuriš
Telefón: +421 918110043
Email: erik.duris@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odvoz stavebného a objemného odpadu – 2023
Referenčné číslo: 1916/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie služby odvozu a likvidácie stavebného a objemného odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch - objem 5 m resp. 7 m. Ak to priestor jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského umožní, nevylučuje sa použitie väčších kontajnerov.
Verejný obstarávateľ má k dispozícií u niektorých fakúlt a súčastí aj vlastné veľkokapacitné kontajnery v objeme 7 m a v prípade potreby sa požaduje zabezpečenie ich odvoz a opätovné pristavenie na pôvodné miesto.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
136 852,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky sú fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti Univerzity Komenského v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania
V zmysle výzvy a prílohy č.2 Zoznam položiek.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
136 852,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.03.2023