Nákup spotrebného materiálu na vybavenie hasičských vozidiel

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
99.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.03.2023
  Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
IČO: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup spotrebného materiálu na vybavenie hasičských vozidiel
Referenčné číslo: AOAS-2-28/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
44316000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie nákupu rôzneho náradia, železiarskeho materiálu a pod..
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
99 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, prevádzky Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné údaje sú uvedené vo Výzve
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
99 100,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov).
2. Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožadujeme
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožadujeme
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2023 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade §64 ods. 4 zákona o VO v IS EVO.
2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS EVO.
3. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a
priamym prístupom v editovateľnej podobe v IS EVO.
4. Komunikácia sa bude uskutočňovať zo strany Zadávateľa výhradne v slovenskom jazyku, zo strany záujemcu /
uchádzača sa bude akceptovať aj český jazyk.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.03.2023