Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

  Zadávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
  Predpokladaná hodnota:
368.747,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.03.2023
  Dátum zverejnenia:
14.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00329657
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alica Findrichová
Telefón: +421 534174210
Email: msuspv@spisskevlachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6142
Hlavná adresa(URL): https://www.spisskevlachy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v revitalizácii jestvujúcich verejných priestranstiev, komunikácií cykloturistického chodníka a nových oddychových verejných zón odpočívadiel nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Spišské Vlachy, časti Zahura.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
368 747,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Spišské Vlachy, parcela č. 7828/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v revitalizácii jestvujúcich verejných priestranstiev, komunikácii cykloturistického chodníka a nových oddychových verejných zón odpočívadiel nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Spišské Vlachy, časti Zahura.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov. Uchádzač nemôže meniť položky rozpočtu ako ani množstvá v jednotlivých položkách rozpočtu.

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
368 747,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastane jedna zo skutočností podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
alebo
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov,
alebo
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),
alebo
1.4v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením,
v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
V súvislosti s § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejné správy. Na základe uvedeného sú uchádzači povinní predložiť doklady v požadovanom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky On-line, v čase uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk ODDIEL IV. bod IV.2.7). Otváraním ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania/ sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.03.2023