Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice

  Zadávateľ:
Obec Čachtice
  Predpokladaná hodnota:
815.548,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.03.2023
  Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čachtice
IČO: 00311464
Malinovského 769, 91621 Čachtice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: +421 911733111
Email: rizek@externeobstaravanie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice
Referenčné číslo: 101/R/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce vodozádržných opatrení
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
815 548,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232454-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Čachtice, intravilán
II.2.4) Opis obstarávania
Riešené vodozádržné opatrenia predstavujú dané úpravy na vyšpecifikovaných plochách:

- zmenu druhu povrchu jestvujúcich asfaltových parkovacích plôch a asfaltových plôch chodníkov, za plochy z
polovegetačných zatrávňovacích tvárnic, s výplňou špár drobnou frakciou štrku, resp. sú vodopriepustné špáry tvárnic
zatrávnené

- výmenu nepriepustných a menej priepustných povrchov (kombinácia betónu a nepriepustného štrkového povrchu) za
plochy zelene zadržiavajúcej zrážkovú vodu - zadržiavanie dažďovej vody do dažďových nádrží za účelom využitia pri
zavlažovaní, tj. na zadržanie vody bude zrealizovaná dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo striech
a spevnených plôch do dažďových nádrží. V prípade extrémnych zrážok bude zrealizovaný vsakovací objekt do ktorého
bude zrealizovaný prepad z dažďovej nádrže.

- realizáciu bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, pričom sa v záujmovom území zrealizujú dažďové
záhrady, do ktorých budú zaústené vyšpecifikované dažďové zvody. Voda v dažďových záhradách bude postupne
vsakovať do terénu. V rámci daného vodozádržného opatrenia sa zrealizuje výsadba rastlinstva zadržiavajúceho
zrážkovú vodu v území

- realizáciu vegetačných stien, t.j. realizácia nosného konštrukčného systému, vrátane treláží, podporných konštrukcií a
vyvýšených vegetačných záhonov

- prvky mobiliáru v záujmovom území

Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade, ak
v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo výrobcov, môže
uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je požadované.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v prípade, ak použije ekvivalenty vyznačil farebne tieto ekvivalenty vo
svojej ponuke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Najnižšia cena
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota výstavby
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
815 548,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310020BCV9
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 15 000 Euro. Informácie o spôsobe zloženia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO (vzor na strane 19 Súťažných podkladov).

1.5 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu (všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom uchádzača, členmi dozorného orgánu a prokuristami). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom :
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

3.3 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO (vzor na strane 19 Súťažných podkladov).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň jednej vykonanej práce za predchádzajúcich 5 rokov v hodnote minimálne 600 000,- EUR bez DPH. Referencia musí preukazovať realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Referenčný list musí obsahovať krátky opis prác, cenu v eur bez DPH, miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác a potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ďalej bude v referenčnom liste uvedený kontakt a kontaktná osoba u ktorej si komisia môže preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. V prípade ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentný doklad preukazujúci splnenie požadovanej podmienky účasti.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, prijme verejný obstarávateľ aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky (dokladu).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 11:00
Miesto: Obecný úrad Čachtice zasadačka, Malinovského 769, Čachtice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po schválení procesu verejného obstarávania
RO pre OP KŽP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zmluvu s úspešným uchádzačom
nepodpísať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými
osobami, ktorými sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.

3. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

4. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo
výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je
požadované.

5. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií komunikácia a
výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou
elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie
súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov,
vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá
pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie
/písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom
v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské
konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom
okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení
informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp.
uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania
odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému.

6.Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo
svojom profile.

7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti,
stačí preukázať v príslušnej časti IV. Podmienky účasti, označením áno alebo nie pre globálny údaj . Formulár JED a
manuál k vyplneniu je k dispozícii na stránke UVO:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotnyeuropskydokument-604.html.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.03.2023