Ústavný informačný systém

  Zadávateľ:
Detenčný ústav Hronovce
  Predpokladaná hodnota:
207.662,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.03.2023
  Dátum zverejnenia:
13.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Detenčný ústav Hronovce
IČO: 54339448
Dr. Jána Zelenyáka 65, 93561 Hronovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Erika Kováčová
Telefón: +421 918900751
Email: erika.kovacova@duh.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21172
Hlavná adresa(URL): www.duh.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Detenčný ústav Hronovce
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ústavný informačný systém
Referenčné číslo: 202301
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a servisná podpora komplexného ústavného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby Detenčného ústavu Hronovce DUH.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
207 662,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hronovce, Športová 1/B
II.2.4) Opis obstarávania
uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 662,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Záujemca
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
3.Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
4. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Záujemca so sídlom alebo miestom podnikania na území
Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému
obstarávateľovi predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v SP
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v SP
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online, v reálnom čase na portáli IS EVO. Pri otváraní ponúk bude komisia postupovať podľa § 114 ods. 4 ZVO vo väzbe na § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní.
2.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému IS EVO a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v systéme IS EVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému systému IS EVO.
3.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.03.2023