Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP Čadca - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
207.040,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.03.2023
  Dátum zverejnenia:
13.03.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Kučková
Telefón: +421 415032111 / 415032414
Email: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): https://www.regionzilina.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP Čadca - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
Referenčné číslo: 4_23
II.1.2) Hlavný kód CPV
71242000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP Čadca - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu podľa OPISU PROJEKTU vypracovaného firmou PROPORTION s.r.o. a súvisiaci výkon inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu blok A, B, C KNsP Čadca.

Predmet zákazky sa člení na:
a) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby
b) Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
c) Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
d) Výkon občasného autorského dohľadu

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
207 040,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj, Odbor správy majetku a investícií, Oddelenie investícií, Komenského 48, 011 09 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP Čadca - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu podľa OPISU PROJEKTU vypracovaného firmou PROPORTION s.r.o. a súvisiaci výkon inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu blok A, B, C KNsP Čadca.

Predmet zákazky sa člení na:
a) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby
b) Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
c) Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
d) Výkon občasného autorského dohľadu

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
207 040,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
175
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa. V prípade schválenia žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo z iných dotačných schém, predmet zmluvy môže byť podľa podmienok príslušného programu alebo dotačnej schémy financovaný alebo refundovaný z týchto finančných zdrojov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín uskutočnenia predmetu zákazky:
a) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby: RPD do 15 (pätnásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
b) Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby: Právoplatné Stavebné povolenie stavby do 10 (desať) týždňov od odovzdania časti a)
c) Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby: Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby
d) Občasný autorský dohľad OAD: Počas realizácie výstavby
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sa nachádzajú v bode A.2.1 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2023 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému EVO. Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti uchádzačom na otváraní ponúk pri použití elektronického prostriedku na predkladanie ponúk podľa § 20 ZoVO sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.eplatforma.gov.sk
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na www.eplatforma.gov.sk
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
6. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodávku tovarov.
7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.03.2023