Vybudovanie kanalizácie pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy

  Zadávateľ:
Obec Hronské Kosihy
  Predpokladaná hodnota:
247.654,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.03.2023
  Dátum zverejnenia:
10.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hronské Kosihy
IČO: 00307068
Hronské Kosihy 61, 93527 Hronské Kosihy
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Seneši
Telefón: +421 905423090
Email: starosta@hronskekosihy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4324
Hlavná adresa(URL): https://www.hronskekosihy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie kanalizácie pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy
Referenčné číslo: 459238
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v dĺžke 460 m pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy s kanalizačnými odbočkami v počte 24 ks v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazov výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
247 654,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45332000-3
44163130-0
44131000-7
71631430-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, katastrálne územie obce Hronské Kosihy, konkrétne na parcele č. 186/1 a na parcele č.189/2, v ktorom býva obyvateľstvo MRK
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie kanalizácie v dĺžke 460 m pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy s kanalizačnými odbočkami v počte 24 ks v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazov výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
247 654,97 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2020-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude plne financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Operačný program : Ľudské zdroje, Prioritná os : Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický ciel: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: D.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v oblasti predmetu zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak má príslušný zápis v informačných systémoch verejnej správy, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Pozn.: Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa §32 ods. 1 písm, e) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa §32 ods. 1 písm, f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí v údajoch o hospodárskych subjektoch vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie :
www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom

(4) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

D.1.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

D.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

D.1.4 V prípade účasti organizačnej zložky vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia ako organizačná zložka, tak aj jej materská spoločnosť. Organizačná zložka preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj vtedy, ak sa verejného obstarávania nezúčastňuje, ale má sídlo na území Slovenskej republiky a verejného obstarávania sa zúčastňuje iba materská spoločnosť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: D.2.1 Uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí vo svojej ponuke predložiť:
D.2.1.1 zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Pritom podľa § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinný zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu lehoty na predkladanie ponúk existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk.

Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný. Referencie, ktoré nie sú vedené v IS ÚVO Evidencia referencií, sa predkladajú ako sken originálneho listinného dokumentu potvrdenia o plnení.

D.2.1.1.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukáže, že plnil zákazky stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 185 000 EUR bez DPH celkom za uvedené obdobie.

D.2.2 Uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) a v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém environmentálneho manažérstva čo preukazuje certifikátom EMAS, resp. registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo iným rovnocenným dôkazom. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje.

Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. Verejný obstarávateľ v tej súvislosti dáva do pozornosti rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 10932-6000/2020-OD viď. Príloha č. 10 súťažných podkladov.

D.2.3 Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač verejnému obstarávateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

D.2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 26.3.2 súťažných podkladov.
2.Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 26.6 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: VO použije pri vyhodnotení ponúk e-aukciu podľa § 54 zákona. Predmetom aukcie je najnižšia cena v EUR s DPH, východiskom e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie info sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
Ak uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky, tak verejný obstarávateľ preskúma kolúziu vo verejnom obstarávaní v danej súvislosti a na základe výsledkov tohto preskúmania môže vylúčiť uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://eplatforma.vlada.gov.sk/o-systeme/?csrt=6731380496925074397 ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/459238. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola zriadená (ak nebola zriadená vykoná tak poverený pracovník verejného obstarávateľa), na mieste t.j. On-line sprístupnenie ponúk a dňa 23.03.2023 o 10:00 hod.. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 5 mesiacov, a začína plynúť odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, maximálne do 30.09.2023. Termín 30.09.2023 môže byť posunutý na neskôr len v odôvodnených prípadoch objektívnych príčin nespôsobených ani Objednávateľom a ani Zhotoviteľom a zároveň iba po odsúhlasení poskytovateľom NFP.
h) Predmetná zákazka spĺňa atribúty sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle dokumentu ÚVO Výber z metodických usmernení k sociálnemu aspektu, júl 2020, uplatnením zmluvnej podmienky : povinnosti uchádzača zamestnať minimálne jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne predpoklady : a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba - bod 33. Článku VI Zmluvy.
i) Predmetná zákazka spĺňa atribúty zeleného aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle Metodiky zeleného verejného obstarávania ÚVO, MŽP SR, SAŽP určením požiadavky verejného obstarávateľa na predloženie dokladu podmienok účasti, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva - bod 18. Článku VI Zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.03.2023