Geodetické služby vrámci SR

  Zadávateľ:
MH Invest, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 12:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.03.2023
  Dátum zverejnenia:
10.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MH Invest, s.r.o.
IČO: 36724530
Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Žák
Telefón: +421 940636614
Email: mhinvest@mhinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mhinvest.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba podľa ust. §7 ods. 1 písm. d) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Geodetické služby vrámci SR
Referenčné číslo: RP03/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354300-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie geodetických služieb na vyhotovenie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, geometrických plánov za účelom rozdelenia parciel, geometrických plánov za účelom vyznačenia vecného bremena a iných geometrických plánov a s tým súvisiacich služieb na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na území SR. Predpokladaný rozsah zákazky na vyhotovenie geometrických plánov uvedených v opise predmetu zákazky je cca 1550 MJ (merných jednotiek) , pričom 1 MJ=100bm je súčet pomerných mier oddelených pozemkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská Republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie geodetických služieb na vyhotovenie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, geometrických plánov za účelom rozdelenia parciel, geometrických plánov za účelom vyznačenia vecného bremena a iných geometrických plánov a s tým súvisiacich služieb na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na území SR. Predpokladaný rozsah zákazky na vyhotovenie geometrických plánov uvedených v opise predmetu zákazky je cca 1550 MJ (merných jednotiek) , pričom 1 MJ=100bm je súčet pomerných mier oddelených pozemkov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v profile zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v profile zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v profile zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.03.2023