ČISTIČKY VZDUCHU SO STRELIZÁTOROM

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
28.795,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 08:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.03.2023
  Dátum zverejnenia:
10.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 00603392
Novoveská 17/A, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Barbara Langsfeldová
Telefón: +421 944409282
Email: obstaravanie@verejneobstaravania.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559
Hlavná adresa(URL): https://www.devinskanovaves.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ČISTIČKY VZDUCHU SO STRELIZÁTOROM
Referenčné číslo: 4/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
42514200-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia:
a)Nástenných čističiek vzduchu so sterilizátorom, uzavretých, použiteľných za prítomnosti ľudí a
b)Prenosných/mobilných čističiek vzduchu so sterilizátorom, uzavretých, použiteľných za prítomnosti ľudí (so stojanom).

Technická špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. (ďalej len Opis predmetu zákazky).

Zákazka je rozdelená na 2 časti:
a)Nástenná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí a
b)Prenosná/mobilná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí (so stojanom).

Podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 795,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nástenná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42514200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania
Nástenná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 990,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ vystupuje ako užívateľ finančných prostriedkov z príspevku, kde ako prijímateľ figuruje Hlavné mesto SR Bratislava.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Prenosná/mobilná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42514200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania
Prenosná/mobilná čistička vzduchu so sterilizátorom, uzavretá, použiteľná za prítomnosti ľudí
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 805,34 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Verejný obstarávateľ vystupuje ako užívateľ finančných prostriedkov z príspevku, kde ako prijímateľ figuruje Hlavné mesto SR Bratislava.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené nižšie:
a) je oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu,
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.03.2023