Prídavné zariadenia k laparoskopickej veži STORZ

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
25.978,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.03.2023
  Dátum zverejnenia:
10.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
Telefón: +421 556153153
Fax: +421 556153153
Email: frantiska.sovariova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prídavné zariadenia k laparoskopickej veži STORZ
Referenčné číslo: UNLP-2023-29-ZsNH
II.1.2) Hlavný kód CPV
33164000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných a nepoužívaných prídavných zariadení k laparoskopickej veži zn. KARL STORZ a to 1 ks insuflátora, 1ks desuflátora, 1ks irigačnej pumpy a 1 ks odsávacej pumpy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
25 978,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33190000-8
51410000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Urologická klinika, Tr. SNP 1, Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných a nepoužívaných prídavných zariadení k laparoskopickej veži zn. KARL STORZ a to 1 ks insuflátora, 1ks desuflátora, 1ks irigačnej pumpy a 1 ks odsávacej pumpy (ďalej len tovar), ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 6 Výzvy. Dodaný tovar musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Dodanie predmetu zákazky je vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdania tovaru do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a záručného autorizovaného servisu v dĺžke 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Výzve a jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
25 978,49 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO.
Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Uchádzač musí spĺňať podmienku týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO, musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
-Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) a písm. f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, ktorú uvedie v dokumente - Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 ZVO. Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO a zároveň verejný obstarávateľ overí v zozname osôb so zákazom účasti vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, či sa uchádzač v tomto zozname nenachádza. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podpísaním Prílohy č. 4 Výzvy deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v dokumente Výzva na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
-podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predloží v zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v ktorom preukáže, že dodával tovar rovnakého ale podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznam musí byť doplnený referenciami o uspokojivom dodaní. V prípade, že sú referencie verejne dostupné a verejný obstarávateľ si ich vie overiť aj sám v Evidencií referencií, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii, uchádzač v zozname referencií (Príloha č. 7 Výzvy) uvedie presný webový odkaz na zverejnenú referenciu.
Podmienky účasti preukazujúce technickú alebo odbornú spôsobilosť sú kompletne uvedené v dokumente Výzva na predkladanie ponúk.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Otváranie ponúk je neverejné.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet
zákazky, ktoré sú podrobne popísané vo Výzve na predkladanie ponúk (bod 9.10.)
4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
5. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstaraním
zameraným na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.03.2023