„ Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove „

  Zadávateľ:
Mesto Kolárovo
  Predpokladaná hodnota:
3.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.03.2023
  Dátum zverejnenia:
09.03.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kolárovo
IČO: 00306517
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 35357900933
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.evo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evo.gov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„ Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove „
Referenčné číslo: KO/ME/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Podľa uznesenia mestského zastupiteľstva v Kolárove, predmetom verejného obstarania bude nájomný bytový dom 2x24 b.j. (2 budovy s 24 bytovými jednotkami). Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB).

Verejný obstarávateľ bude v predmetnom verejnom obstarávaní postupovať formou Naprojektuj a postav! t,j, podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha To znamená, že zhotoviteľ stavby je zároveň zodpovedný aj za tvorbu projektovej dokumentácie. Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie PD.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
na parcelách č. 28734/11, č. 28734/12, č. 28734/1, č. 28734/10, č. 28734/361, č. 28455/898 v katastrálnom území Kolárovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s 48 bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. , na parcelách na parcelách č. 28734/11, č. 28734/12, č. 28734/1, č. 28734/10, č. 28734/361, č. 28455/898 v katastrálnom území Kolárovo, ktoré pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej bytovému domu. Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovaným účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (ďalej len Vyhláška) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
2. Účel zadávania zákazky: uspokojenie potrieb spojených s bývaním pre obyvateľov mesta Kolárovo prostredníctvom zabezpečenia rozšírenia bytového fondu verejného obstarávateľa s efektívnou podporou poskytovanou Štátnym fondom rozvoja bývania Slovenskej republiky (ďalej len ŠFRB).
3. Cieľ zadávania zákazky: získanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre potreby získania všetkých nevyhnutných povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len Stavebný zákon), inžinierskou činnosťou zhotoviteľa a realizácie výstavby dvoch bytových domov s 48 bytovými jednotkami podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v týchto súťažných podkladoch.
4. Sledované očakávané výsledky: 48 skolaudovaných bytových jednotiek pre obyvateľov mesta.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE
1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, t.j.:
-nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
-nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (viď. vyššie v bode 1) podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.:
- § 32 ods. 2 ZVO - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 (viď. vyššie v bode 1) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného
- colného úradu nie starším ako tri mesiace,
- písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemusí v ponuke predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa:
§ 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 3 000 000,00,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
1. Verejný obstarávateľ definuje požiadavky na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti.
2. Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 34 ods. 3 ZVO. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávate! bude u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. ZVO.
3. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO cit. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 (slovom päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,referenčné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že z toho minimálne 1 (jedna) takto definovaná stavba/zákazka bola v minimálnom rozpočtovom náklade v hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 1 000 000,00 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/ia obsahovali minimálne tieto údaje:
Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
Obchodné meno a sídlo odberateľa;
Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,
Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení);
Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v EUR bez DPH. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH.
Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach.
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), je správne vyčíslená podľa tohto bodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených kľúčových odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky:
Kľúčový odborník 1 - projektový manažér - 1 osoba,
Kľúčový odborník 2 - stavbyvedúci - 1 osoba
Kľúčový odborník 3 - projektant - 1 osoba
Uchádzač preukazuje na každú vyššie uvedenú pozíciu zvlášť osobu kľúčového odborníka, t.j. pozície nie je možné kumulovať.

Profesijný životopis každého kľúčového odborníka musí obsahovať min. tieto údaje:
identifikačné údaje kľúčového odborníka (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
údaje o vzdelaní; súhrnné praktické skúsenosti a odbornú prax.
K praktickým skúsenostiam každý kľúčový odborník uvedie:
názov a sídlo odberateľa,
lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y),
pozíciu ktorú zastávali,
názov projektu, prípadne stavebnej akcie
určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný
kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa).
Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.

Kompletné podmienky účasti verejný obstarávateľ zverejnil v súťažných podkladoch

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 10:00
Miesto: V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk.
Verejný obstarávateľ sa rozhodol aplikovať funkcionalitu IS EVO On-line sprístupnenia ponúk z dôvodu, že predmetná funkcionalita je podporovaná v danom postupe (podlimitný postup zadávania zákazky).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa, uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ponuky je potrebné doručiť:
Predloženie ponuky do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO je možné: Z verejnej časti portálu ÚVO po vyhľadaní konkrétnej zákazky a zobrazení detailu zákazky. Pre podanie ponuky musí byť používateľ prihlásený do informačného systému ÚVO. Pre prihláseného používateľa, evidovaného v zákazke, v menu ZÓNA ZÁUJEMCU/ UCHÁDZAČA, cez zobrazenie zákaziek z hospodárskych subjektov prihláseného používateľa.
Postup vytvorenia ponuky v zákazke:
Zobrazenie formulára ponuky a jeho vyplnenie
Pridanie potrebných príloh ponuky
Odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi
Funkcie:
Pridať Súbor - pridanie súborov ponuky. Prenos dát do systému je obmedzený na 100 MB na dokument. Odporúčame preto používateľom, aby svoje dokumenty predkladané do systému EVO rozdelili na viac menších častí (alebo častí s veľkosťou do 100 MB).
Dokumenty s veľkosťou väčšou ako 100 MB nie je možné predložiť do systému EVO.
Všetky súbory táto funkcia umožní stiahnutie všetkých príloh ponuky v ZIP súbore a uloženie na disk.
Pokračovať na odoslanie - vytvorí sprievodný list.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Po lehote už nie je možné odoslať ponuku. Pre posúdenie lehoty sa berie serverový čas v čase odoslania ponuky.
Vymazať vymazanie Ponuky, ktorá je v stave Pripravovaná, prípadne odoslanej ponuky, ak ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk už ponuku nie je možné vymazať. Rozhodnutie vymazať ponuku je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla Vymazať.
Stav ponuky - zobrazuje sa stav spracovania ponuky:
-Pripravovaná záujemca/uchádzač ešte len pripravuje/nahráva súbory ponuky,
-Odoslaná ponuka, ktorú záujemca/uchádzač odoslal verejnému obstarávateľovi,
-Schválená ponuka, ktorú komisia schválila, je stanovené poradie,
-Vylúčená ponuka, ktorú komisia vylúčila.
Poznámka popis, ktorý pripojí záujemca/uchádzač k ponuke
Dátum podania - dátum podania ponuky
Vytvorenú ponuku s priloženými prílohami je potrebné odoslať pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, posudzuje sa čas servera.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi. Po odoslaní sa zmení stav spracovania ponuky na Odoslaná.
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 10 000 eur. Vyhodnotenie ponúk superreverz
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.03.2023