Úprava povrchu dláždením, vyrovnanie povrchu turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu

  Zadávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
  Predpokladaná hodnota:
71.572,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 08:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.03.2023
  Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
IČO: 54435293
Tatranská Lomnica 14066, 05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Pitoňák
Telefón: +421 903987589
Email: pavol.pitonak@tanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.spravatanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úprava povrchu dláždením, vyrovnanie povrchu turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu
Referenčné číslo: 2023/TANAP/VO/03
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dlaždenie turistických chodníkov. Dlažba z prírodného neopracovaného kameňa sa buduje kladením jednotlivých kameňov na celú dlaždenú plochu, tak aby na povrchu tvorili pevnú súvislú vrstvu s medzerami. Medzery pod kameňmi sa vyplňujú štrkom, menšími skalami a škáry medzi kameňmi sa vkliňujú úlomkami zo skál pomocou kladiva, kálača. Dlažba sa kladie do vopred vykopaného lôžka a materiálu získaného na mieste, alebo do štrkopieskového podložia. Povrchová presnosť vydláždenej plochy musí byť dodržaná s presnosťou 5 cm.

Zákazka je rozdelená na 7 častí:
1.časť: Ochranný obvod Podbanské
2.časť: Ochranný obvod Vyšné Hágy
3.časť: Ochranný obvod Smokovce
4.časť: Ochranný obvod Tatranské Matliare
5.časť: Ochranný obvod Tatranská Javorina
6.časť: Ochranný obvod Habovka
7.časť: Ochranný obvod Zverovka

Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne (napr. časť 1,2,3,4,5,6 alebo 7) alebo na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
71 572,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Podbanské
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Podbanské
II.2.4) Opis obstarávania
Dĺáždenie TZCH modrá značka Jamské pleso Kriváň na ploche 80 m2

Dláždenie TZCH - 80 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Juríkom ( tel.č. 0903 987 536)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 872,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Vyšné Hágy
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Vyšné Hágy
II.2.4) Opis obstarávania
Dĺáždenie TZCH červená značka Popradské pleso Sedlo Ostrva na ploche 30 m2
Dĺáždenie TZCH červená značka Popradské pleso Chata pod Rysmi na ploche 30 m2
Dĺáždenie TZCH červená značka Kôprovské sedlo Kôprovský štít na ploche 30 m2

Dláždenie TZCH - 90 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Cpinom ( tel.č. 0903 230 651)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 356,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Smokovce
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Smokovce
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH žltá značka Sivé pleso Strelecké polia - Priečne sedlo na ploche 150 m2
Dláždenie TZCH modrá značka St. Smokovec Slavkovský štít na ploche 100 m2
Dláždenie TZCH zelená značka Sedielko Modré pleso na ploche 100 m2
Dláždenie TZCH žltá značka Priečne sedlo Malá Studená dolina na ploche 100 m2
Dláždenie TZCH zelená značka Sedielko Malá Studená dolina na ploche 120 m2
Dláždenie TZCH zelená značka Veľký Hang na ploche 40 m2

Dláždenie TZCH -610 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Paterom ( tel.č. 0903 248 092)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 687,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 4
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Tatranské Matliare
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Tatranské Matliare
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH zelená značka Lomnické sedlo na ploche 30 m2
Dláždenie TZCH červená značka magistrála Skalnatá chata Skalnaté pleso na ploche 40 m2
Dláždenie TZCH červená značka magistrála Skalnatá chata Skalnaté pleso na ploche 2 m2
Dláždenie TZCH červená značka magistrála Skalnatá chata Skalnaté pleso na ploche 7 m2
Dláždenie TZCH červená značka magistrála Skalnaté pleso Veľká Svišťovka na ploche 100 m2

Dláždenie TZCH - 179 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Spitzkopfom ( tel.č. 0903 987 417)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 075,30 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Tatranská Javorina
Časť č.: 5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Tatranská Javorina
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH zelená značka magistrála Tatranská Javorina Sedielko na ploche 50 m2

Dláždenie TZCH - 50 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Slivinským ( tel.č. 0903 987 591)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 782,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 6
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Habovka
Časť č.: 6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Habovka
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH červená značka Juráňová dolina na ploche 55 m2

Dláždenie TZCH - 55 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Šuvadom ( tel.č. 0903 987 404)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 612,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
Časť: 7
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Zverovka
Časť č.: 7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
-Ochranný obvod Zverovka
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH modrá značka Salatín na ploche 25 m2
Dláždenie TZCH modrá značka Salatín Brestová na ploche 100 m2

Dláždenie TZCH -125 m2
Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Majerčákom ( tel.č. 0903 987 584)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 187,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať/
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- preukáže doloženým čestným vyhlásením
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.03.2023