dobíjacia stanica na bicykle

  Zadávateľ:
Obec Závadka nad Hronom
  Predpokladaná hodnota:
17.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.03.2023 08:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.03.2023
  Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Závadka nad Hronom
IČO: 00313947
Osloboditeľov 144/27, 97667 Závadka nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Július Ernek
Telefón: +421 902374738
Email: seashorestyle@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
dobíjacia stanica na bicykle
Referenčné číslo: 1/ZsH/ER
II.1.2) Hlavný kód CPV
31681500-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Ide o nákup, dodanie, inštaláciu a sfunkčnenie nabíjacej stanice na bicykle a jej súčastí nasledovnej technickej špecifikácie:
Spotová solárna nabíjacia stanica, vrátane osvetlenia, kompresoru na dofukovanie, bezpečnostnej kamery, bezpečnostného alarmu zvukový s pripojením GSM, 24V DC, vyhrievanie, AED defibrilátor (AED BOX), AED elektródy pre dospelých a AED elektródy pre deti,
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Závadka nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania
Ide o nákup, dodanie, inštaláciu a sfunkčnenie nabíjacej stanice na bicykle a jej súčastí nasledovnej technickej špecifikácie, tak ako je táto presne špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
17 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-CLLD-833-512-001
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v zmysle predmetu zákazky - uvedené verejný obstarávateľ preverí z príslušného registra sám bez po-vinnosti predložiť takýto výpis

b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - uvedené verejný obstarávateľ preverí z príslušného registra sám bez povinnosti predložiť takýto vý-pis,
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatní sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatní sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatní sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatní sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.03.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.03.2023